ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ONE BUSINESS BV (‘OB’)

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid

1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en vervolgovereenkomsten. Deze Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen One Business B.V. en Leverancier, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, sluit OB steeds alle Overeenkomsten teneinde rechten te verkrijgen ten behoeve van haarzelf, alsmede ten behoeve van al haar op enig moment bestaande werk- en groepsmaatschappijen. Ook in het geval de groeps- of werkmaatschappijen van OB uit eigen naam overeenkomsten sluiten met Leverancier, zijn deze Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk tussen de desbetreffende werk- of groepsmaatschappij en Leverancier anders wordt overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Leverancier wordt door OB uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Bepalingen uit deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst niet aan. OB is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en zal Leverancier daarover informeren.
1.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en behalve in de gevallen genoemd in artikel 1.2 treden derden niet toe tot enige Overeenkomst tussen OB en Leverancier.

2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
(a) OB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One Business B.V., statutair gevestigd te (1114AE) Amsterdam aan de Spaklerweg 53, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 648 69075;
(b) Leverancier: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie OB een Overeenkomst sluit of besprekingen of onderhandeling voert over het sluiten van een Overeenkomst;
(c) Producten: alle ter uitvoering van een Overeenkomst aan OB (af)geleverde of (af) te leveren zaken en alle resultaten van Diensten;
(d) Overeenkomst: iedere overeenkomst die met Leverancier tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop of nadere afspraak, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
(e) Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook, bijv. opdracht, aanneming van werk, uitlening, enz.) die Leverancier voor of ten behoeve van OB verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van Producten;
(f) Specificatie(s): de omschrijving van de bij Leverancier bestelde Producten of Diensten, die wordt vermeld in of waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;
(g) Gebrek: iedere afwijking van de Producten of Diensten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of iedere anderszins niet correct uitgevoerde Dienst;

3. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

3.1 Alle verzoeken tot het doen van een aanbod afkomstig van OB zijn vrijblijvend. Voor zover Leverancier op een verzoek tot het doen van een aanbod reageert met een aanbod dat in beperkte mate afwijkt van het verzoek, dan maken die afwijkingen geen deel uit van de Overeenkomst en komt de Overeenkomst tot stand overeenkomstig OB’s verzoek tot het doen van een aanbod. Een aanbod dat wezenlijk afwijkt van het verzoek geldt als niet gedaan en leidt niet tot een Overeenkomst, ook niet als OB een uitdrukkelijke afwijzing achterwege laat.
3.2 Het uitbrengen door Leverancier van een al dan niet met offerte of aanbieding aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling geldt als een aanbod. Dit aanbod door Leverancier houdt een termijn voor aanvaarding door OB in van twee maanden. Aanbiedingen en prijsopgaven door Leverancier zijn vast en bindend en kunnen vóór of na de totstandkoming van de Overeenkomst niet meer worden gewijzigd. De Overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod door OB of de schriftelijke opdracht of bestelling van OB Leverancier heeft bereikt.
3.3 Alle gegevens omtrent (technische) specificaties, toepassingen, prijzen, levertijden en andere informatie, opgenomen in de offerte, aanbieding of Overeenkomst, prijslijsten en overige door Leverancier aan OB verstrekte beschrijvingen zijn bindend voor Leverancier.
3.4 Leverancier kan aan het verstrekken van een opdracht geen enkel recht ontlenen inzake vervolgopdrachten in welke vorm dan ook, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.
3.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging en/of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

4. Tijdige uitvoering

4.1 Alle genoemde leveringstermijnen of leveringsdata zijn fataal tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de leveringstermijn of leveringsdatum indicatief en derhalve vrijblijvend zijn. Leverancier is in verzuim door enkele overschrijding van met OB overeengekomen tijdstippen waarop prestaties moeten worden verricht. Een prestatie met een Gebrek wordt voor deze bepaling gelijkgesteld met het achterwege blijven van een prestatie.
4.2 De uitvoeringstermijn vangt aan op de datum waarop Leverancier de Overeenkomst heeft aanvaard of - indien dat later is - op de datum waarop Leverancier de beschikking heeft over de blijkens de Overeenkomst door OB te verstrekken informatie, modellen, materialen of hulpmiddelen welke Leverancier absoluut nodig heeft, waarvan zij OB op de hoogte heeft gesteld, om met de uitvoering van de Overeenkomst te beginnen.
4.3 In geval van te late levering door Leverancier heeft OB het recht om betaling op te schorten of te weigeren, indien dat naar het redelijke oordeel van OB noodzakelijk is.

5. Meer- en minderwerk

5.1 OB heeft het recht vóór of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de Specificatie, dan wel na uitvoering van de Overeenkomst extra levering van Producten en/of uitbreiding van de Diensten te verlangen. Leverancier verklaart zich, voor zover zij daartoe in staat is, op voorhand bereid om, onder dezelfde voorwaarden en prijzen, de in dit lid bedoelde gewijzigde Overeenkomst uit te voeren en/of Producten en/of Diensten te leveren.
5.2 Indien de prestaties welke Leverancier op grond van de wijziging moet verrichten aantoonbaar worden verminderd, is er sprake van minderwerk. In geval van minderwerk zullen OB en Leverancier overleggen over een redelijke vermindering van de verschuldigde vergoeding, waarbij het uitgangspunt is dat de vergoeding wordt verminderd naar rato van de vermindering van de te verrichten prestaties van Leverancier.
5.3 Indien als gevolg van de in lid 1 bedoelde wijzigingen de prestaties welke Leverancier op grond van de Overeenkomst moet verrichten aanmerkelijk worden verzwaard dan wel uitgebreid, is er sprake van meerwerk waarvoor Leverancier een vergoeding zal ontvangen. Tot meerwerk wordt niet gerekend additionele werkzaamheden welke Leverancier had kunnen en behoren te voorzien toen zij de Overeenkomst aanvaardde. Indien Leverancier meent recht te hebben op een vergoeding van meerwerk zal zij een offerte uitbrengen met betrekking tot de omvang van het door hem tengevolge van deze wijziging verwachte meerwerk en de hieraan verbonden kosten voor OB. OB is niet gehouden tot betaling van meerwerk, waaronder in geval van grafische producten mede wordt verstaan levering van hogere aantallen dan in de Overeenkomst vermeld, waarvoor OB geen schriftelijke en uitdrukkelijke opdracht heeft gegeven.
5.4 In redelijk overleg wordt in geval van meerwerk of minderwerk de datum van aflevering van de Producten c.q. het opleveren van de resultaten van de Diensten opnieuw vastgesteld.

6. Uitbesteding aan derden

6.1 Leverancier is verplicht de Overeenkomst zelf uit te voeren, tenzij OB schriftelijk heeft ingestemd met uitbesteding, onderaanneming of aankoop bij derden.
6.2 Leverancier is volledig verantwoordelijk voor de eventuele inbreng van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst, als betrof het haar eigen prestatie.
6.3 Leverancier vrijwaart OB tegen eventuele aanspraken van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.

7. Kwaliteitsgarantie en nakoming

7.1 Leverancier is verplicht de Overeenkomst strikt volgens de Specificatie uit te voeren. Leverancier zal in alle gevallen minimaal de in de Overeenkomst vermelde aantallen leveren.
7.2 Leverancier garandeert de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde Producten en/of verrichte Diensten. Deze garantie omvat tenminste dat:
(a) de Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het specifieke doel waarvoor OB de Overeenkomst is aangegaan, voor zover Leverancier dat doel kende of daarvan door tijdige navraag bij OB op de hoogte had kunnen zijn;
(b) de Producten nieuw zijn, van goede kwaliteit, en vrij van fouten wat betreft ontwerp, bewerking, fabricage, constructie en maatvoering, alsmede vrij zijn van Gebreken in de gebruikte materialen en de veiligheid biedt (als bedoeld in art. 6:186 BW) die men daarvan mag verwachten;
(c) de Producten vervaardigd zijn en de Diensten verricht worden conform de laatste stand der techniek en met inachtneming van de eisen van voortreffelijk vakmanschap;
(d) alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving met betrekking tot de Producten, de verpakkingen daarvan en/of de Diensten stipt in acht zijn genomen;
(e) de Producten en/of de Diensten overigens voldoen aan de eisen die daaraan in redelijkheid kunnen worden gesteld alsmede alle overige eigenschappen bezitten die OB in redelijkheid mag verwachten;
(f) de Producten voorzien zijn van accurate gebruiksaanwijzingen en instructies met betrekking tot onder meer onderhoud en montage; en
(g) met betrekking tot de Producten gedurende de technische levensduur alle eventueel benodigde reserveonderdelen op afroep beschikbaar zijn.
7.3 Producten worden in ieder geval als ondeugdelijk in de zin van het vorige lid aangemerkt indien daaraan binnen twee jaar na aflevering Gebreken ontstaan, tenzij Leverancier aantoont dat dit het gevolg is van normale slijtage of te wijten is aan schuld van OB. Voornoemde garantie houdt, zonder beperking van de rechten van OB op vergoeding van kosten, schade en rente, in dat de Gebreken welke binnen twee jaar na aflevering ontstaan zijn gratis en op verzoek van OB onmiddellijk en volledig door Leverancier worden hersteld, zo nodig middels vervanging van de Producten of onderdelen daarvan, dan wel opnieuw verrichten van de betreffende Diensten. Indien Leverancier danwel zijn toeleverancier gebruikelijk gedurende een langere periode dan twee jaar garantie geeft, geldt die langere periode voor OB.
7.4 Tenzij dit onmogelijk is, zal herstel steeds ter plaatse worden uitgevoerd. Indien herstel niet binnen een door OB te bepalen termijn c.q. ter plaatse kan worden uitgevoerd zal Leverancier op haar kosten en voor haar rekening en risico zorg dragen voor transport van en naar de voor herstel geschikte locatie. Op verzoek van OB zal Leverancier gedurende de voor herstel benodigde periode kosteloos een geschikte vervanging ter beschikking stellen. 7.5 Na herstel van Gebreken vangt een nieuwe garantieperiode als omschreven in lid 3 aan en garandeert Leverancier ter zake van de vervangen of herstelde Producten de deugdelijkheid als omschreven in lid 2.
7.6 OB is steeds gerechtigd om, indien zij dit redelijkerwijs noodzakelijk acht, voor rekening van Leverancier (voorlopige) reparaties te (doen) verrichten nadat OB Leverancier in de gelegenheid heeft gesteld om de reparaties zelf te (doen) verrichten en Leverancier nagelaten heeft dat te doen binnen de door OB gestelde termijn.
7.7 In geval van grafische producten kunnen afwijkingen in onder meer kwaliteit, hoeveelheid en kleur tussen de geleverde Producten enerzijds en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef anderzijds reden vormen voor – naar keuze van OB – afkeuring, korting, een vordering tot nakoming, (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

8. Aflevering Producten en oplevering Diensten

8.1 Bestelde Producten dienen DDP (Incoterms), franco te worden afgeleverd op de door OB aangewezen plaats van bestemming. Leverancier is verplicht zorg te dragen voor deugdelijke verpakking conform alle toepasselijke regelgeving, alsmede voor beveiliging, verzekering en voor behoorlijk vervoer. Afleveringen van Producten in gedeelten is slechts toegestaan indien dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst wordt vermeld of na schriftelijke toestemming van OB.
8.2 De aflevering (inclusief lossen en transport naar de locatie van bestemming) geschiedt geheel voor risico van Leverancier, ook indien deze bij de uitvoering van enige afleveringshandeling gebruik maakt van personeel van OB.
8.3 Leverancier is verplicht om op verzoek van OB alle bij de aflevering gebruikte (verpakkings)materialen op te halen en terug te nemen, en deze op haar kosten en conform de daarvoor geldende voorschriften te (laten) verwerken.
8.4 OB heeft het recht om door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Leverancier de aflevering van bestelde Producten en/of de uitvoering van bestelde Diensten voor een periode van ten hoogste zestig kalenderdagen uit te stellen. Indien OB gebruik maakt van dit recht, zal Leverancier de Producten op een geschikte plaats afgezonderd ten behoeve van OB opslaan, verzekeren en passende maatregelen nemen teneinde kwaliteitsverlies tegen te gaan. OB is alsdan verplicht aan Leverancier een redelijke vergoeding te betalen voor de kosten van dergelijke opslag, maatregelen en verzekering.

9. Keuring

9.1 OB zal de afgeleverde Producten of opgeleverde Diensten binnen een redelijke termijn na aflevering of uitvoering keuren.
9.2 Aanvaarding heeft geen verder strekkende betekenis dan dat naar het voorlopig oordeel van OB de uiterlijke staat van de Producten of de zichtbare uitvoering dan wel het uiterlijk resultaat van de Diensten in overeenstemming is met de Overeenkomst. In het bijzonder staat aanvaarding niet in de weg aan een later beroep door OB op niet-naleving door Leverancier van diens garantieverplichtingen of enige andere verplichting jegens OB.

10. Overgang van eigendom en risico; doorverkoop Producten

10.1 OB verkrijgt de eigendom van Producten op het moment dat deze aan haar zijn afgeleverd of zoveel eerder als (anderszins) juridische levering plaatsvindt of de Producten op OB’s verzoek en te harer behoeve worden opgeslagen. Leverancier draagt het risico van beschadiging of verlies van bestelde Producten tot aanvaarding door OB.
10.2 Zodra de eigendom van de Producten op OB is overgegaan, is OB gerechtigd de Producten in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen.

11. Door OB ter beschikking gestelde zaken

11.1 OB blijft eigenaar van alle zaken die zij in verband met de Overeenkomst aan Leverancier ter beschikking stelt. Leverancier zal zich behoudens door OB daartoe schriftelijk verleende toestemming onthouden van zodanig handelen of nalaten met betrekking tot de zaken dat OB daarvan de eigendom verliest door zaaksvorming, natrekking, vermenging, of ongeacht op welke andere wijze. Voorts staat Leverancier ervoor in dat de zaken niet worden belast of bezwaard met rechten van derden.
11.2 Leverancier zal de zaken op eigen kosten op gebruikelijke voorwaarden verzekeren tegen alle schaden welke het gevolg zijn van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging ongeacht door welke oorzaak. OB heeft het recht inzage te verlangen in de desbetreffende polis of polissen.
11.3 Leverancier zal de zaken in goede staat aan OB teruggeven, tenzij OB haar andere instructies geeft. Leverancier zal de zaken geheel voor eigen risico gebruiken. OB is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van haar of haar personeel niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het gebruik van de zaken voor Leverancier of derden. Leverancier zal de zaken niet gebruiken voor, noch zal zij machtiging geven of toelaten dat zij gebruikt worden door derden of in verband met enig ander doel dan de correcte uitvoering van de Overeenkomst.

12. Prijzen, BTW, betaling en verrekening

12.1 Alle door Leverancier opgegeven prijzen zijn vast, uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW (omzetbelasting). Alle prijzen zijn inclusief de kosten van levering, waaronder transport, behandeling en verpakking, verzending en verzekering tot de aflevering, tenzij de Overeenkomst anders vermeldt.
12.2 Overeengekomen prijzen kunnen gedurende de looptijd van de Overeenkomst nimmer worden verhoogd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In geen enkel geval zal Leverancier gerechtigd zijn een (kost)prijsverhoging door te berekenen aan OB tenzij deze vooraf door OB schriftelijk is geaccepteerd. In de prijzen van Diensten zijn steeds alle reis- en verblijfkosten, kosten voor voorbereidend werk, alsmede alle andere kosten, begrepen.
12.3 Onduidelijke kopij, schetsen, tekeningen of modellen, extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke informatiedragers of computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door Leverancier aan te leveren zaken, welke Leverancier tot meer werkzaamheden en/of kosten noodzaken dan bij aangaan van de Overeenkomst is of kon worden voorzien, zijn in geen geval grond voor verhoging van de overeengekomen prijs of prijzen.
12.4 Betaling is door OB niet eerder verschuldigd dan na volledige en correcte uitvoering van de Overeenkomst. Eerst na de volledige en correcte uitvoering van de Overeenkomst zal Leverancier een factuur zenden, welke OB binnen dertig dagen na ontvangst zal voldoen. De factuur bevat tenminste een omschrijving van de geleverde prestatie(s) alsmede het bestelnummer (indien van toepassing). Bij niet-tijdige betaling is OB bovenop het openstaande bedrag tevens rente daarover verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW, doch eerst na ontvangst van een schriftelijke aanmaning tot betaling, stellende een redelijke nadere termijn voor betaling.
12.5 OB is gerechtigd iedere vordering welke Leverancier jegens haar (of enige groeps- of werkmaatschappij van OB) heeft te verrekenen met enige vordering van OB (of enige groeps- of werkmaatschappij van OB), ongeacht uit welken hoofde en al dan niet opeisbaar jegens Leverancier.

13. Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

13.1 Leverancier voert de Overeenkomst geheel voor eigen risico uit. Alle schade, welke als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst mocht worden geleden door OB of door derden zal door Leverancier worden vergoed, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Leverancier zelf, haar personeel dan wel door andere natuurlijke of rechtspersonen die Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Leverancier zal te allen tijde aansprakelijk zijn voor alle schade ten gevolge van de te late levering ontstaan aan de zijde van OB. Onder deze schade wordt tevens begrepen de schadevergoeding welke OB aan haar eventuele opdrachtgevers verschuldigd is ter zake van de door OB aangenomen opdracht welke correspondeert met de door OB geplaatste opdracht, alsmede de door OB ter zake van deze betreffende aangenomen opdracht gederfde winst. Leverancier zal OB vrijwaren terzake van alle aanspraken die deze derden tegen OB mochten doen gelden.
13.2 Behoudens in het geval van een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) is Leverancier volledig aansprakelijk voor alle schade welke OB of derden mochten lijden tengevolge van eventuele Gebreken in afgeleverde Producten en/of uitgevoerde Diensten. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: brand, waterschade, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, het niet kunnen voldoen aan een garantie, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering en/of ongeschiktheid van materialen en grondstoffen, toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daden van toeleveranciers of door Leverancier ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier. Evenmin is sprake van overmacht indien Leverancier zelf niet in staat is tot de te verrichten prestatie, maar deze wel door een derde verricht kan worden. In dat geval zal Leverancier de prestatie voor rekening van Leverancier door die derde laten verrichten. Indien de overmachtperiode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
13.3 Onverminderd haar verdere rechten, is OB gerechtigd aan Leverancier in rekening te brengen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen (ook voor zover deze het door de rechter toegewezen bedrag overschrijden), door OB gemaakt of te maken ter incasso van enig verschuldigd bedrag dan wel ter verkrijging van nakoming van enige verplichting van Leverancier.
13.4 Leverancier heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid. Leverancier verplicht zich - terstond nadat zij door OB aansprakelijk is gesteld - alle aanspraken terzake van uitkering(en) van verzekeringspenningen op verzoek aan OB te cederen. Op verzoek van OB zal Leverancier OB voorzien van afschriften van de relevante polissen.

14. Intellectuele eigendom

14.1 Leverancier draagt aan OB bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot de Producten door Leverancier zijn of worden verkregen of ontwikkeld, zonder zich enige daartoe behorende bevoegdheid voor te behouden. Deze overdracht wordt bij het aangaan van de Overeenkomst, danwel terstond na het ontstaan van die rechten door OB aanvaard. Indien onder enig relevant rechtsstelsel voor deze overdracht en/of effectuering daarvan enige nadere (rechts)handeling nodig mocht zijn, zal Leverancier OB daarvan op de hoogte stellen en aan OB steeds alle benodigde medewerking verlenen. Leverancier verleent aan OB hierdoor een onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht om op naam van Leverancier alle rechtshandelingen te verrichten die in de toekomst nodig zijn om een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten te effectueren. Voor zover mogelijk doet Leverancier afstand van eventueel aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de Producten. Leverancier staat er voor in dat hij de intellectuele eigendomsrechten en databankrechten op geen enkele manier zal hebben bezwaard. De overdracht omvat alle bevoegdheden die nu en in de toekomst ten aanzien van de Producten kunnen worden uitgeoefend. De overdracht heeft betrekking op alle vormen van gebruik, zoals onder meer het recht om de Producten te bewerken c.q. te wijzigingen, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, onder de naam van OB, in elke door OB gewenste al dan niet electronische uitgave en vorm van publicatie, zowel op basis van de huidige als de toekomstige stand der techniek, en op gebruik in zowel binnen- als buitenland.
14.2 Indien en voor zover partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat er geen overdracht zoals bedoeld in het vorige artikellid plaatsvindt, verleent Leverancier aan OB een niet-exclusieve licentie onder al zijn eventuele rechten van intellectuele eigendom op de Producten en/of Diensten, inclusief maar niet beperkt tot rechten met betrekking tot octrooien, (gebruiks)modellen, merken en know-how. Krachtens deze licentie heeft OB het recht de Producten te (doen) gebruiken (waaronder begrepen te (doen) wijzigen, ver- en bewerken en repareren), en heeft OB voorts de bevoegdheid de Producten, al dan niet als bestanddeel van andere goederen, te leveren of in gebruik te geven aan derden. De vergoeding voor deze licentie is in de prijs inbegrepen.
14.3 OB behoudt alle rechten, inclusief maar niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom en databankenrechten, op alle door OB of derden aan Leverancier ter beschikking gestelde stukken, titels, logo’s, artikelen, kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho's, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, adresbestanden en/of databestanden. Leverancier is uitsluitend gerechtigd deze zaken te gebruiken in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
14.4 Leverancier zal alle kopij, schetsen, tekeningen, modellen, fotografische opnamen, litho's, films, informatiedragers, computerprogrammatuur en/of databestanden, goed dan wel afgekeurd, steeds op verzoek van OB en binnen een maand na levering retourneren aan OB, dan wel op verzoek van OB archiveren, dan wel na schriftelijke toestemming van OB vernietigen in welk geval aan OB een bewijs van de vernietiging ter hand gesteld dient te worden. Leverancier is niet gerechtigd over te gaan tot enige openbaarmaking of verveelvoudiging in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van OB. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Leverancier.
14.5 Leverancier staat ervoor in dat de Producten en/of de Diensten geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van OB of derden en vrijwaart OB en haar klanten terzake van enige dergelijke inbreuk, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen.
14.6 Indien een actie wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat zal Leverancier ter keuze van OB en onverminderd de rechten van OB, waaronder haar recht op ontbinding van de Overeenkomst, op haar eigen kosten:
(a) alsnog het recht verwerven om het gebruik van (het desbetreffende deel van) de Producten en de resultaten van de Diensten door OB voort te zetten; of
(b) het (desbetreffende deel van het) Product en/of de resultaten van de Diensten vervangen en/of aanpassen; of
(c) het (desbetreffende deel van het) Product en/of de resultaten van de Diensten tegen vergoeding van kosten, schaden en interest terug te nemen.
Wijziging en/of vervanging mag niet tot gevolg hebben dat OB in de gebruiksmogelijkheden van de Producten of de resultaten van de Diensten wordt beperkt.
14.7 Leverancier verplicht zich tot het, op haar kosten, treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie bij OB en tot beperking van door OB te maken extra kosten en/of te lijden schade.

15. Geheimhouding

15.1 Leverancier, haar personeel en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende OB welke zij in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen, zulks met inbegrip van het bestaan van de Overeenkomst en de aard, de reden en het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden. De verplichting tot geheimhouding blijft van kracht na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst.
15.2 Met betrekking tot de door OB aan Leverancier verstrekte informatie, verbindt Leverancier zich:
(a) alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring;
(b) de verkregen informatie slechts te verspreiden op basis van het “need to know principle”; en
(c) de informatie niet langer onder haar te houden dan voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is.
15.3 Leverancier draagt er zorg voor dat haar personeel en door haar ingeschakelde derden een geheimhoudingsverklaring ondertekenen die het bepaalde in dit artikel omvat. Op verzoek van OB zal Leverancier OB voorzien van afschriften van die geheimhoudingsverklaring(en).

16. Niet-overname personeel en non-exclusiviteit

16.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende één daarop aansluitende periode van 12 maanden, zal Leverancier geen werknemers van OB in dienst nemen, noch direct of indirect daarmee andersoortige zakelijke relaties aangaan, anders dan na schriftelijke toestemming van OB.
16.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de Overeenkomst niet-exclusief, en zijn beide partijen gerechtigd om met andere partijen overeenkomsten te sluiten.

17. Duur en ontbinding

17.1 In geval een Overeenkomst als een duurovereenkomst kan worden beschouwd, kan die Overeenkomst door OB worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zonder dat OB enige (schade)vergoeding in verband daarmee verschuldigd is. Dit is ook van toepassing in geval dat meermaals achtereen een opdracht is gegeven betreffende een periodieke uitgave.
17.2 Indien Leverancier de Overeenkomst niet behoorlijk uitvoert of een termijn bij de uitvoering van een Overeenkomst wordt overschreden, naar het oordeel van OB vast komt te staan dat Leverancier de Overeenkomst niet of niet behoorlijk zal uitvoeren heeft OB, onverminderd haar overige rechten, het recht om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst door enkele kennisgeving aan Leverancier geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
17.3 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Leverancier of (bij een natuurlijk persoon) bij zijn/haar overlijden, of in geval van een juridische fusie van Leverancier, dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij Leverancier in andere handen komt, is OB bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
17.4 Indien OB de Overeenkomst ontbindt dient Leverancier terstond alle door haar ontvangen betalingen als onverschuldigd van Leverancier terug te betalen. Voor zover het ten tijde van de ontbinding eventueel reeds door Leverancier gepresteerde niet voor ongedaanmaking vatbaar is wordt de waarde gesteld op een redelijke, door OB vast te stellen waarde. Voor zover ongedaanmaking mogelijk is heeft OB het recht het gepresteerde te harer keuze hetzij te behouden tegen een redelijke, door OB te bepalen vergoeding hetzij aan Leverancier te retourneren voor diens rekening en risico. Door ontbinding zal OB van haar betalingsverplichting ontheven zijn, en zal Leverancier generlei recht op schadevergoeding, in welke vorm ook, kunnen doen gelden.
17.5 Een ontbinding als in lid 1 of 2 bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van OB, die naar het redelijke oordeel van OB naar hun aard bedoeld zijn om ook na ontbinding van kracht te blijven, eindigen.

18. Overdracht van rechten en verplichtingen

18.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen of enig deel daarvan voortvloeiend uit de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming zal niet zonder redelijke gronden worden geweigerd. Partijen kunnen aan de toestemming redelijke voorwaarden verbinden. OB is gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Leverancier de rechten en plichten over te dragen aan een andere tot haar concern behorende onderneming.

19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

19.1 Op alle Overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitgesloten.
19.2 Voor zover door toepasselijke nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van OB om het geschil in plaats daarvan voor te leggen aan de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

B. BEPALINGEN IN VEOBAND MET IT-PRODUCTEN EN DIENSTEN

Deze afdeling bevat specifieke bepalingen voor door Leverancier aan OB te leveren Diensten, met name voor zover deze bestaan uit het leveren van programmatuur, content (waaronder beeldmateriaal), diensten in verband met de bouw en het ontwerpen van websites, waaronder hosting, en andere ontwerp- en vormgeefdiensten. Voor zover strijdig met het algemeen gedeelte van deze Voorwaarden, heeft het gestelde in deze afdeling voorrang.

20. Specificaties en ontwikkeling van Product(en)

20.1 OB zal Leverancier de Specificaties verstrekken, tenzij is overeengekomen dat Leverancier in samenwerking met OB een onderzoek zal verrichten naar de kwalificaties waaraan het te ontwikkelen en/of te leveren Product dient te voldoen. Het ontwerp, waarin deze kwalificaties zijn vervat, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de OB. Na goedkeuring daarvan door OB wordt het ontwerp geacht de Specificaties te bevatten. Leverancier zal de Product(en) ontwikkelen op basis van de Specificaties.
20.2 Leverancier is verantwoordelijk voor de uiteindelijke werking van de Product(en) en het voldoen daarvan aan de Specificaties.
20.3 Tenzij anders overeengekomen zullen de werkzaamheden zoveel als mogelijk plaatsvinden op de locatie bij Leverancier.

21. Acceptatie

21.1 Nadat de Product(en) door Leverancier zijn vervaardigd zal Leverancier eerst voor zichzelf de Product(en) testen teneinde vast te stellen dat Product(en) volledig aan de Specificaties voldoen en geen Gebreken hebben. Vervolgens zal Leverancier de Product(en) aan OB verschaffen en, indien gewenst, op aanwijzingen van OB installeren en implementeren, die de Product(en) vervolgens aan een acceptatietest zal onderwerpen.
21.2 Indien OB tijdens de acceptatietest Gebreken in de Product(en) constateert zal zij Leverancier daarvan schriftelijk en gespecificeerd op de hoogte stellen. Gebreken die de werking of het gebruik van de Product(en) niet belemmeren zullen geen reden zijn voor onthouding van acceptatie onverminderd de verplichting van Leverancier om dergelijke Gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Na afloop van de acceptatietest zal OB Leverancier schriftelijk op de hoogte stellen van de acceptatie.
21.3 Indien OB acceptatie onthoudt wegens geconstateerde en gerapporteerde Gebreken zal Leverancier bedoelde Gebreken zo spoedig mogelijk herstellen en zal OB nog tenminste één keer de acceptatietest hervatten. Indien alsdan wederom Gebreken worden geconstateerd en aan Leverancier gerapporteerd is OB gerechtigd – doch niet verplicht – de Overeenkomst, voor zover betrekking hebbende op bedoeld Product, te ontbinden. Indien OB alsdan de Overeenkomst niet ontbindt zal Leverancier zo spoedig mogelijk de Gebreken herstellen en wederom ter acceptatie aan OB aanbieden.

22. Gebruiksrecht en documentatie

22.1 Het bepaalde in artikel 14.1 is onverkort van toepassing op deze afdeling B (bepalingen in verband met IT-producten en Diensten). Indien partijen in afwijking daarvan schriftelijk zijn overeengekomen dat Leverancier in plaats van een overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan OB op bepaalde Product(en) aan OB een licentie verschaft, draagt zij daarop niet de intellectuele eigendomsrechten aan OB over. In dat geval verleent Leverancier aan OB (inclusief de in artikel 1.2 genoemde partijen) voor bedoelde Product(en) een recht voor onbepaalde duur tot gebruik van de betreffende Product(en) voor alle door de betreffende Product(en) geboden toepassingsmogelijkheden – inclusief, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, openbaarmaken en ter beschikking stellen van het publiek van de Product(en), voor zover dit redelijkerwijze met de normaal te verwachten exploitatie van de betreffende Product(en) samenhangt. OB is gerechtigd voor eigen gebruik voor beveiligingsdoeleinden twee kopieën van de Product(en) te vervaardigen, en mag deze kopieën gebruiken ter vervanging van het reguliere exemplaar van de Product(en). Het gebruiksrecht zoals omschreven in dit artikellid is niet overdraagbaar aan derden buiten de in artikel 1.2 genoemde partijen, behoudens voor zover er sprake is van overdracht van de betreffende Product(en) aan derden. OB is wel gerechtigd om aan derden sublicenties te verlenen met betrekking tot het gebruiksrecht, voor zover dit redelijkerwijze met de normaal te verwachten exploitatie van de betreffende Product(en) samenhangt. Het in dit artikellid omschreven gebruiksrecht treedt in plaats van het in artikel 14.2 omschreven gebruiksrecht.
22.2 Leverancier verstrekt aan OB voldoende (tenminste twee) exemplaren van de Product(en) en de bijbehorende documentatie.

23. Broncode programmatuur

23.1 In dit artikel wordt onder het begrip Product specificiek programmatuur verstaan.
23.2 Na acceptatie van de Producten, en telkens na levering van een nieuwe versie van de Product(en), verschaft Leverancier OB de broncode op één of meer cd-roms of tevens andere betrouwbare dragers. OB is gerechtigd om de broncode te (laten) controleren teneinde te laten vaststellen of de broncode:
(a) overeenkomt met de Product(en); en
(b) geschikt is voor een gemiddeld deskundig persoon om daarmee het onderhoud van de betreffende Product(en) – inclusief foutherstel, interfacing met andere producten, wijziging en uitbreiding – te verrichten.
Indien OB van mening is dat de broncode niet volledig voldoet zal Leverancier zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is gesteld alsnog een juiste versie van de broncode aan OB ter beschikking stellen.
23.3 Met betrekking tot Producten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij OB liggen, is OB volledig vrij om al datgene met de broncode te doen wat zij wenst. Met betrekking tot Producten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij Leverancier of haar toeleveranciers rusten, is het OB onder de volgende voorwaarden toegestaan om met behulp van de broncode de Product(en) te (doen) onderhouden, inclusief foutherstel, interfacing met andere producten, wijziging en uitbreiding:
(a) indien Leverancier zelf geen onderhoud ten aanzien van de Product(en) verleent; of
(b) indien Leverancier de onderhoudswerkzaamheden staakt om een niet aan OB toe te rekenen grond; of
(c) indien Leverancier toerekenbaar tekort schiet in één of meer van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst en in verzuim is; of
(d) in geval van overmacht aan de zijde van Leverancier, die langer duurt dan dertig dagen; of
(e) in geval van ontbinding van de Overeenkomst door OB; of
(f) indien Leverancier failliet wordt verklaard of aan hem surcéance van betaling wordt verleend, of indien faillissement of surcéance van betaling voor Leverancier wordt aangevraagd.

24. Onderhoud, ondersteuning en beheer

24.1 Leverancier garandeert OB dat zij tenminste gedurende zeven jaren na acceptatie door OB:
(a) op voorafgaand verzoek van OB door OB aan te wijzen medewerk(st)ers van OB advies, opleiding en/ of instructies zal geven met betrekking tot de eigenschappen, het gebruik en onderhoud van de Product(en), tegen de alsdan bij Leverancier geldende tarieven voor de desbetreffende opleidingen. Advisering, opleiding en/ of instructies worden gegeven door deskundige personen, die daartoe bekwaam en geschikt zijn; en
(b) in staat is onderhoud op de Product(en) te verrichten en dat zij in die periode bereid is op verzoek van OB een onderhoudsovereenkomst met OB af te sluiten op redelijke, marktconforme voorwaarden.
24.2 Indien partijen overeengekomen dat Leverancier het applicatiebeheer van Producten zal verrichten, zal Leverancier Producten overeenkomstig onderstaande bepalingen onderhouden. Het betreffende onderhoud zal voor zover het tevens valt onder de garantie als bedoeld in artikel 25 niet in rekening kunnen worden gebracht. Het onderhoud zal omvatten:
(a) Preventief onderhoud
Het in stand houden van de Producten door het nemen van geëigende maatregelen, zowel preventief als correctief, om te waarborgen dat de Producten voor de duur van de Overeenkomst zullen functioneren conform het bepaalde in de Overeenkomst
(b) Correctief onderhoud
Het verlenen van telefonische assistentie bij Gebreken, alsmede het telefonisch adviseren over het gebruik en het functioneren van de Producten, en het opsporen en herstellen van Gebreken in de Producten, nadat deze door OB zijn gemeld of anderszins aan Leverancier bekend zijn geworden.
(c) Adaptief onderhoud
Het beschikbaar stellen van nieuwe versies van de Producten en het aanpassen van de Producten indien apparatuur wordt gewijzigd De door Leverancier in acht te nemen service levels met betrekking tot het onderhoud zullen door partijen nader worden vastgelegd.
24.3 In verband met preventief onderhoud zoals hierboven beschreven verplicht Leverancier zich éénmaal per kwartaal de Producten op mogelijke Gebreken te onderzoeken. Indien daarbij Gebreken worden geconstateerd is het bepaalde met betrekking tot correctief onderhoud van toepassing.
24.4 Met betrekking tot correctief onderhoud zoals hierboven beschreven verplicht Leverancier zich om zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen de in de tussen partijen overeengekomen servicel level agreement aangegeven periode na het indienen van een verzoek om telefonische assistentie (hulp en advies) contact tot stand te brengen tussen een programmatuurspecialist en degene, die namens OB het verzoek om assistentie heeft ingediend, en die maatregelen te nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel op kortst mogelijke termijn van de Gebreken. Leverancier zal voorzien in tijdelijke oplossingen, indien de Producten - om welke reden ook - langer dan het aantal in de tussen partijen overeengekomen service level agreement aangegeven uren buiten werking is c.q. voorzienbaar is of wordt dat de Producten langer dan dat betreffende aantal uren buiten werking zal zijn. In verband hiermee zal Leverancier binnen het aantal in de tussen partijen overeengekomen service level agreement aangegeven uren na aanvang van het onderzoek naar de geëigende herstelmaatregelen een urenschatting afgeven. De herstelwerkzaamheden zullen ononderbroken en binnen normale werktijden en werkdagen worden uitgevoerd en op kortst mogelijke termijn worden voltooid.
24.5 Tot de herstelwerkzaamheden behoort tevens het verstrekken van probleemoplossingen in de vorm van een programma-omweg om het betreffende Gebrek te omzeilen.
24.6 Programma-omwegen zullen door Leverancier niet eerder worden aangebracht dan na verkregen schriftelijke toestemming van OB. Bij het indienen van een daartoe strekkend verzoek zal Leverancier aantonen dat het Gebrek niet op andere wijze kan worden verholpen, alsmede welke de gevolgen van de omweg of restrictie zijn alsmede de verminderde gebruikswaarde van de Producten.
24.7 Met betrekking tot adaptief onderhoud zoals hierboven omschreven verplicht Leverancier zich de mogelijkheid de Producten kwalitatief te verbeteren in voldoende mate te onderzoeken en periodiek nieuwe versies aan OB beschikbaar te zullen stellen. Leverancier zal OB zo vroeg mogelijk informeren over nieuwe versies, alsmede over de inhoud en gevolgen hiervan. OB is niet verplicht deze nieuwe versies te accepteren.
24.8 OB heeft tot 6 weken na implementatie van de nieuwe versie het recht aan Leverancier mee te delen dat hij het gebruik van deze versie niet wenst voort te zetten.
24.9 In het kader van adaptief onderhoud is Leverancier verplicht indien de apparatuur c.q. de systeemprogrammatuur wordt gewijzigd, de Producten op de kortst mogelijke termijn aan te passen voor gebruik op de gewijzigde apparatuur/systeemprogrammatuur. Leverancier zal deze aanpassing uiterlijk binnen 8 weken na het ter beschikking komen van de gewijzigde apparatuur of programmatuur hebben voltooid.
24.10 Onderhoudswerkzaamheden, welke redelijkerwijs niet anders dan bij OB kunnen worden verricht, zullen bij OB plaatsvinden. Andere onderhoudswerkzaamheden zullen bij Leverancier plaatsvinden. Onderhoud zal zoveel mogelijk plaatsvinden door middel van remote diagnose. Leverancier zal de daarvoor vereiste apparatuur om niet beschikbaar stellen. Deze apparatuur dient te voldoen aan de wettelijk gestelde normen. Werkzaamheden zullen tijdens de in de tussen partijen overeen te komen service level agreement aangegeven uren worden verricht.
24.11 Leverancier garandeert beschikbaarheidspercentages en performance levels die zijn opgenomen in de door partijen overeengekomen service level agreement. Indien niet aan die beschikbaarheidspercentages en performance levels is voldaan is Leverancier de in de door partijen overeengekomen service level agreement vastgelegde boete verschuldigd, onverminderd alle overige rechten van OB.

25. Garantie

25.1 Leverancier garandeert dat de door hem geleverde Product(en) vrij zijn van vreemde elementen – zoals virussen, logic bombs en Trojan horses – en geschikt zijn voor de beoogde toepassing van de Product(en), en – voor zover het programmatuur, databanken, websites of andere elektronische Producten betreft - inclusief de werking van de Product(en) onder normale bedrijfsomstandigheden binnen de daarvoor bestemde hosting-omgeving en binnen alle netwerkomgevingen die OB aan Leverancier heeft opgegeven.
25.2 Tenzij anders overeengekomen zal Leverancier gedurende een periode van twaalf maanden na acceptatie zo spoedig mogelijk Gebreken herstellen. Leverancier zal Gebreken: (a) die de werking van de Producten onmogelijk maken binnen vier kantooruren na de melding oplossen, eventueel door middel van een tijdelijke (programma)omweg, onverminderd de plicht van Leverancier om de Gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen; en
(b) die de werking van de Producten storen binnen vierentwintig uur na de melding oplossen, eventueel door middel van een tijdelijke (programma)omweg, onverminderd de plicht van Leverancier om de Gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
25.3 Leverancier garandeert dat zij de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst, alsmede ondersteuning en onderhoud zal uitvoeren in overeenstemming met de technische normen en standaards, die toepasselijk zijn in de beste informaticapraktijk.

26. Hosting

26.1 Indien Leverancier in opdracht van OB Diensten verricht die betrekking hebben op het hosten van websites, geldt het bepaalde in dit artikel.
26.2 Leverancier stelt hosting Diensten beschikbaar, zoals omschreven in de tussen partijen vastgelegde service level agreement en conform de daarin vastgelegde service levels, tarieven en kortingen ingeval de gegarandeerde beschikbaarheidspercentages niet worden gerealiseerd door Leverancier. Bij gebreke van tussen partijen vastgelegde service levels, gelden de in de branche tussen professionele partijen gebruikelijke service levels, en zal Leverancier de Diensten verrichten conform de eisen van voortreffelijk vakmanschap, en met gebruikmaking van alle technische mogelijkheden die door OB in redelijkheid verwacht mogen worden.
26.3 Leverancier zal voor de hosting Diensten uitsluitend gekwalificeerde technische specialisten inzetten.
26.4 OB heeft toegang tot de servers in verband met het beheer van de websites. Leverancier zal OB hiertoe een of meerdere usernames en passwords verstrekken.
26.5 Leverancier verplicht zich maatregelen van technische en organisatorische aard te nemen ter beveiliging van de gegevens van OB die op haar door Leverancier gehoste websites zijn opgeslagen of via die websites zijn te raadplegen.

C. BEPALINGEN IN VERBAND MET INLENING EN INHUUR VAN ARBEIDSKRACHTEN

Deze afdeling bevat specifieke bepalingen voor het geval OB arbeidskrachten inhuurt of inleent, rechtstreeks of via een partij. Voor zover strijdig met het algemeen gedeelte van deze Voorwaarden, heeft het gestelde in deze afdeling voorrang.

27. Inlening

27.1 Leverancier garandeert dat de door haar ingeschakelde personen die bij of voor OB werkzaamheden zullen verrichten (hierna in dit artikel aangeduid als “arbeidskrachten”) beschikken over alle benodigde en gewenste kwalificaties, zoals door OB aangegeven. Op basis van de door OB verstrekte informatie legt Leverancier een kandidaat voor ter goedkeuring door OB.
27.2 Leverancier dient OB schriftelijk in kennis te stellen van de relevante personalia van de arbeidskrachten die ingezet worden bij OB (inclusief naam, geboortedatum en sociaal-fiscaalnummer) en zal op verzoek van OB per arbeidskracht een verklaring omtrent goed gedrag overleggen, en referenties opgeven. Elke wijziging van de relevante personalia of de verklaring omtrent goed gedrag zal onmiddellijk schriftelijk aan OB doorgegeven worden. Leverancier zorgt ervoor dat zij aan alle andere wettelijke vereisten met betrekking tot haar administratie voldoet. Leverancier is verantwoordelijk voor de eerstedagsmelding.
27.3 Leverancier draagt zorg voor de continuïteit van de werkzaamheden. Bij onderbreking door ziekte, vakantie en dergelijke neemt Leverancier voor eigen rekening de noodzakelijke actie ter vervanging van arbeidskrachten op dezelfde dag. Voorts zal Leverancier op dezelfde dag op eigen kosten zorgen voor vervanging van een door OB aangewezen arbeidskracht door een andere arbeidskracht van Leverancier:
(a) in geval OB, zonder opgaaf van redenen, aanspraak maakt op vervanging;
(b) in geval de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de door OB gestelde eisen; en
(c) in geval van arbeidsongeschiktheid van een arbeidskracht. Leverancier draagt zorg voor loonbetaling en andere betalingen tijdens ziekte aan de door haar uitgeleende arbeidskrachten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is OB geen betaling verschuldigd in verband met arbeidsongeschiktheid en ziekte van de door OB ingeleende arbeidskrachten. Leverancier is verantwoordelijk voor de melding in geval van arbeidsongeschiktheid en ziekte.
Indien de door Leverancier te nemen maatregelen niet leiden tot het door OB gewenste resultaat dan zal OB op rekening en risico van Leverancier de naar OB’s redelijke inschatting noodzakelijke maatregelen nemen. OB is tevens gerechtigd in de hierboven sub (b) en (c) genoemde gevallen te harer keuze de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Leverancier is niet gerechtigd arbeidskrachten te vervangen door andere arbeidskrachten zonder voorafgaande schriftelijke instemming van OB, aan welke instemming OB redelijke voorwaarden kan verbinden.
27.4 De door de arbeidskrachten uit te voeren werkzaamheden worden bepaald door OB, na overleg met Leverancier. De bevoegdheid tot het geven van opdrachten berust bij OB. De arbeidskrachten zullen aan OB verantwoording afleggen omtrent de door hen verrichte werkzaamheden.
27.5 Leverancier draagt op verzoek van OB voor eigen rekening zorg voor uniforme werkkleding van de bij OB in te zetten arbeidskrachten, alsmede een naambadge. Een en ander dient in overleg met OB nader vastgesteld te worden. Leverancier dient zorg te dragen dat de arbeidskrachten representatief zijn.
27.6 Indien OB ten behoeve van de arbeidskrachten van Leverancier toegangspassen verstrekt, is het niet toegestaan zonder een dergelijke toegangspas op de locatie aanwezig te zijn. De toegangspassen zijn persoonsgebonden. Leverancier staat ervoor in dat de door OB verstrekte toegangspas niet aan een andere persoon wordt doorgegeven, en dat de toegangspas direct na het aflopen van de opdracht voor de desbetreffende arbeidskracht bij OB wordt ingeleverd.
27.7 Leverancier zal zich stipt houden aan alle toepasselijke wettelijke en de door OB verstrekte voorschriften, waaronder in ieder geval de voorschriften van of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de relevante CAO-regels en de gedragscodes en huisregels van OB. De te gebruiken materialen, hulpmiddelen en werktuigen dienen eveneens aan deze voorschriften te voldoen. OB is gerechtigd redelijke aanwijzingen te geven en voorschriften op te leggen ter waarborging van de naleving van haar gedragscodes en huisregels. Leverancier dient, voor zover van toepassing, te voldoen aan de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet). Leverancier dient, voor zover van toepassing, in dit verband vóór de aanvang van de diensten een Arbo-jaarplan ter goedkeuring aan OB voor te leggen. In geval van projecten of opdrachten van grote omvang – zulks ter beoordeling van OB – zal Leverancier een specifiek projectarboplan een risico-inventarisatie en -evaluatie ter goedkeuring voorleggen aan OB.
27.8 OB is gerechtigd om elk door haar gewenst tijdstip, eventueel met behulp van een derde, de naleving door Leverancier van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te toetsen. Leverancier zal daaraan steeds alle in redelijkheid van haar gevraagde medewerking verlenen.
27.9 De arbeidskrachten van Leverancier zullen, tenzij anders overeengekomen, eenmaal per week aan OB hun wekelijkse urendeclaratie ter goedkeuring en ondertekening aanbieden, hetwelk na ondertekening als basis dient voor de facturering van Leverancier aan OB. Reiskosten en andere kosten die samenhangen met de uitvoering van de Overeenkomst komen voor rekening van Leverancier, tenzij daarover schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt. Voor zover kosten voor rekening van OB zullen komen, zullen de arbeidskrachten van Leverancier bij de wekelijkse urendeclaratie deze kosten gespecificeerd laten aftekenen door OB, welke afgetekende specificatie de basis vormt voor de facturering aan OB.
27.10 Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de uitgeleende arbeidskrachten in verband met de Overeenkomst te betalen vergoedingen, afdrachten en inhoudingen, inclusief maar niet beperkt tot loonbelasting en overige belastingen, (voorschot)premies voor sociale verzekeringen, overige verzekeringspremies, pensioenpremies en ziekenfondspremies. Op verzoek van OB zal Leverancier bewijzen overleggen waaruit blijkt dat Leverancier aan deze verplichtingen heeft voldaan. Voor zover Leverancier arbeidskrachten doorleent aan OB, die niet bij haar in dienst zijn, maar als zelfstandige werkzaam zijn, zal Leverancier ervoor zorgdragen dat deze arbeidskrachten een modelovereenkomst hebben getekend conform de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (‘DBA’) en over een paspoort of identiteitskaart beschikken. Leverancier vrijwaart OB voor alle aanspraken van derden, zoals de arbeidskrachten, de zelfstandige arbeidskrachten, de fiscus en de uitvoeringsinstanties.
Leverancier zal OB verder vrijwaren voor iedere vordering van de door haar in te schakelen arbeidskrachten of derden (waaronder mede doch niet uitsluitend de fiscus, de zelfstandige arbeidskrachten, toeleveranciers, UWV en pensioenfonds of -verzekeraar) direct of indirect voortvloeiende uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. De financiële gevolgen daarvan zullen voor rekening en risico van leverancier komen en leverancier vrijwaart OB voor deze kosten.
27.11 Leverancier dient een zodanige administratie te voeren, dat per project de werkelijke loonkosten inclusief eventuele uitbestedingen waarop de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is kunnen worden vastgesteld. OB heeft te allen tijde het recht deze administratie te (doen) controleren. Op haar factuur vermeldt Leverancier de werkelijke loonkosten. OB is bevoegd om veertig procent van deze werkelijke loonsom over te maken op de G-rekening van Leverancier. Dit op de G-rekening gestorte bedrag is bestemd voor loonbelasting en sociale lasten. Desgevraagd dient Leverancier aan OB het origineel van een recente (niet ouder dan drie maanden) Verklaring Betaalgedrag van Bedrijfsvereniging en Belastingdienst te overleggen waarin wordt aangegeven dat ten aanzien van het personeel van Leverancier, alsmede door Leverancier in relatie tot (de uitvoering van) het werk ingeschakelde derden, afdracht van belastingen en sociale premies heeft plaatsgevonden.
27.12 Leverancier is aansprakelijk voor de door de arbeidskrachten aan OB of derden tijdens of in verband met de verrichte werkzaamheden toegebrachte schade. Leverancier zal OB vrijwaren indien een arbeidskracht OB aansprakelijk stelt voor door de arbeidskracht geleden schade, indien Leverancier eveneens voor deze schade kan worden aangesproken.
27.13 Leverancier garandeert dat zij schriftelijk met alle door haar bij OB in te zetten arbeidskrachten overeen zal komen dat deze zich onvoorwaardelijk aan alle in dit artikel genoemde verplichtingen, voor zover relevant voor die arbeidskrachten, inclusief maar niet beperkt tot de relevante gedragcodes en huisregels, zullen houden. Op verzoek van OB verstrekt Leverancier OB een afschrift van de desbetreffende overeenkomsten. Leverancier blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en het naleven van de gemaakte afspraken.
27.14 Indien partijen geen specifieke opzegtermijn zijn overeengekomen, is OB, zowel in geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd als in geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Voor zover sprake is van een Overeenkomst voor bepaalde tijd, is Leverancier niet gerechtigd die Overeenkomst tussentijds op te zeggen anders dan met voorafgaande schriftelijk toestemming van OB. Leverancier zal, in geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, wanneer zij tussentijds opzegt of het aantal arbeidskrachten of het aantal uren dat bij OB werkzaamheden worden verricht wenst te verminderen, dit schriftelijk doen en daarbij een redelijke termijn in acht nemen van minimaal drie maanden of zoveel langer als naar het redelijke oordeel van OB noodzakelijk is.

28. Freelancers en zelfstandige opdrachtnemers

28.1 Indien Leverancier zelf werkzaamheden ten behoeve van OB zal verrichten, zonder inschakeling van arbeidskrachten, is Leverancier zelf naast alle andere op hem rustende verplichtingen ook gebonden aan alle verplichtingen die in het vorige artikel genoemd zijn als verplichtingen van de arbeidskrachten en zal indien noodzakelijk tussen OB en Leverancier een modelovereenkomst worden aangegaan conform de DBA. Leverancier beschikt over een geldig legitimatiebewijs ( paspoort of identiteitskaart) die op verzoek getoond dient te worden aan OB. Leverancier is in dat geval zelf volledig verantwoordelijk voor alle afdrachten en inhoudingen (zoals sociale verzekeringspremies, belastingen, pensioenpremies en ziekenfondspremies) en vrijwaart OB voor alle aanspraken van derden terzake van voornoemde afdrachten en/of inhoudingen.
28.2 Leverancier zal OB verder vrijwaren voor iedere vordering direct of indirect voortvloeiende uit hoofde van een mogelijke arbeidsovereenkomst. De financiële gevolgen daarvan zullen voor rekening en risico van Leverancier komen en Leverancier vrijwaart OB voor deze kosten. OB ziet op basis van de door Leverancier gepresenteerde feiten omtrent haar zelfstandigheid c.q. ondernemerschap dan wel het ontbreken van een gezagsverhouding tussen OB en Leverancier af van enige inhouding van belasting en/of sociale premies. Indien de fiscus later onverhoopt concludeert dat de inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal OB alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals naheffingen en boetes, op Leverancier kunnen verhalen.
28.3 Indien OB gegronde redenen heeft om aan de rechtsgeldigheid omtrent de zelfstandigheid c.q. ondernemerschap te twijfelen dan wel van mening te zijn dat tussen OB en Leverancier sprake is van een gezagsverhouding is OB gerechtigd de door OB te berekenen bedragen die verband houden met de eventuele verschuldigdheid van loonbelasting en sociale premies in mindering te brengen op het aan Leverancier verschuldigde honorarium en deze bedragen ter discretie van OB te reserveren of af te dragen aan de bevoegde instanties, voor welke afdrachten OB dan jegens Leverancier is gekweten. Alvorens op grond van dit artikel tot inhoudingen en/of afdrachten over te gaan zal OB Leverancier hierover schriftelijk informeren.

Algemene Inkoopvoorwaarden One Business bv Handelsregister Amsterdam 648 69075 Versie december 2016