Algemene voorwaarden ONE Business BV [Download pdf 12Mb]

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One Business B.V., alsmede van dochtervennootschappen daarvan en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden met “OB”. One Business B.V. is statutair gevestigd te (1114 AE) Amsterdam aan de Spaklerweg 53 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 648 69075.

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende voorwaarden:
2. voorwaarden voor abonnementen
3. voorwaarden voor direct mail
4. voorwaarden voor advertenties
5. voorwaarden voor cursussen en trainingen op locatie
6. voorwaarden voor elektronische producten
7. voorwaarden voor deelnemers en sponsoren van evenementen
8. voorwaarden voor opdrachtgevers van evenementen
9. applicatievoorwaarden

De voorwaarden als bedoeld onder 2 tot en met 8 zijn als bijzondere voorwaarden aan te merken, die naast de algemene bepalingen van toepassing zijn. De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met OB.
De applicatievoorwaarden zijn zelfstandige voorwaarden, waarop de algemene bepalingen in zijn geheel niet van toepassing zijn.

1.3 Door met OB een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door OB gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.4 Alle door OB gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van OB of door feitelijke uitvoering door OB komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden OB slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door OB zijn bevestigd c.q. feitelijk door OB zijn uitgevoerd.

1.5 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient OB derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens OB in verzuim raakt.

1.6 Alle opgaven en/of vermeldingen door OB met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocédé, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door OB uitdrukkelijk voorbehouden. One Business is te allen tijde gerechtigd om het formaat, de frequentie en de wijze van aanbieden c.q. distribueren naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat de wederpartij hierdoor het recht krijgt om de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen.

Tarieven en prijzen

1.7 OB is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van OB een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

1.8 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. OB is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling

1.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van OB binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.

1.10 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke handelsrentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien de wederpartij een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) is de wettelijke rente op basis van artikel 6:119 BW van toepassing.

1.11 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40, =.

1.12 OB heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door OB, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door OB is ontvangen.

1.13 Alle geleverde producten blijven het eigendom van OB tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij OB ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

1.14 OB kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door OB hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d) OB de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.
Het bepaalde in dit artikel 1 lid 14 laat onverlet de overige aan OB bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

1.15 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door OB uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij OB en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van OB mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van OB en/of haar licentiegevers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

Geheimhouding

1.16 Alle door OB aan de wederpartij verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de producten en diensten van OB, verstrekte documentatie, software en applicaties, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De wederpartij zal deze informatie te allen tijde:
a) strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij de wederpartij hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;
b) slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

Persoonsgegevens

1.17 OB legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met OB. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van OB, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Het e-mailadres van deze natuurlijke personen wordt alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van OB en haar groepsmaatschappijen, tenzij een persoon toestemming geeft voor verder gebruik. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kun dit schriftelijk worden doorgeven aan: One Business bv, t.a.v. Adresregistratie, Spaklerweg 53 1114 AE Amsterdam of per e-mail: adresregistratie@onebusiness.nl.

Overmacht

1.18 Indien naar het redelijk oordeel van OB als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door OB zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

1.19 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door OB naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

1.20 Indien OB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

1.21 De aansprakelijkheid van OB, van de personeelsleden van OB en van de personen voor wie OB verantwoordelijk en/of aansprakelijk is:

a) in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevende personeel van OB; en b) indien OB desalniettemin aansprakelijk mocht worden geacht, in alle gevallen van letselschade en fysieke schade aan goederen (waaronder begrepen vernietiging of onbruikbaarmaking van de desbetreffende goederen) en welke aan haar toerekenbaar is, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, terwijl OB nimmer aansprakelijk zal zijn voor indirecte schade (waaronder begrepen wordt alle schade die geen directe schade is, welke derhalve mede omvat vertragingsschade en winstderving).

1.22 Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen OB en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. OB en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door OB niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. OB aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

1.23 De wederpartij vrijwaart OB voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door OB uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.

1.24 Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door OB doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van OB te worden gebracht.

1.25 Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door OB dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van OB te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens OB vervallen.

Naleving wet- en regelgeving

1.26 De wederpartij zal alle op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook gedragscodes zorgvuldig naleven, en vrijwaart OB tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

Diversen

1.27 OB is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van OB of in het kader van de overdracht van een titel, een product of een dienst van OB. De wederpartij stemt door het aangaan van een overeenkomst met OB bij voorbaat in met een dergelijke overdracht. OB zal de wederpartij tijdig informeren over een overdracht.

1.28 OB is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door OB aangegeven moment. OB zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze.

1.29 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan OB door te geven, in geval van abonnementen via de website www.rb-klantenservice.nl.

1.30 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van OB zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.31 Alle geschillen met betrekking tot de door OB gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, of – ter keuze van OB indien zij een geschil aanhangig maakt – voor de bevoegde rechter te Arnhem. OB is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Amsterdam, en OB legt het geschil voor aan de rechter te Amsterdam, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat OB zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.32 Het is voor consumenten die in de EU woonachtig zijn mogelijk om klachten te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Indien de klacht van de consument nog niet elders in behandeling is genomen kan de consument deze aanmelden op http://ec.europa.eu/odr.

1.33 Op alle met OB gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

Definitie

2.1 Abonnement: een overeenkomst waarbij OB zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, hierna ook te noemen: ‘de Abonnee’, tot wederopzegging door de Abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.

Toepasselijkheid

2.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van OB met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing. Voor zover in het kader van een abonnement een Elektronisch Product aan de Abonnee ter beschikking wordt gesteld, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Looptijd

2.3 Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

2.4 Door de koop van een losbladige uitgave abonneert de Abonnee zich tegelijkertijd voor een periode van een half jaar op de in de desbetreffende losbladige uitgave te verschijnen supplementen. De periode van een half jaar gaat in op het moment van levering van het hoofdwerk. De prijs van de supplementen is gebaseerd op het aantal te leveren pagina’s en bij de supplementen inbegrepen producten, zoals cd rom’s nieuwsbrieven etc. en zal achteraf op basis van het daadwerkelijke aantal geleverde pagina’s en bij de supplementen inbegrepen producten worden vastgesteld.

2.5 Met betrekking tot abonnementen op periodieke uitgaven waaronder de titels ‘Elsevier’ ‘Elsevier Juist’ en ‘Beleggersbelangen’, en eventuele andere titels voor zover deze door een consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn aangegaan, geldt het volgende:

a) deze abonnementen worden bij afloop van de overeengekomen initiële looptijd steeds stilzwijgend verlengd met drie maanden tegen de dan geldende door OB vastgestelde abonnementsprijs, waarbij steeds tegen het einde van de dan geldende looptijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand;
b) deze abonnementen kunnen worden opgezegd op dezelfde waarop deze tot stand zijn gekomen, telefonisch of per e-mail via klantenservice@onebusiness.nl. De opzegging wordt geacht betrekking te hebben op het einde van de periode waarvoor de wederpartij reeds betaald heeft c.q. reeds gefactureerd is, tenzij de wederpartij expliciet aangeeft dat zijn opzegging bedoeld is om de overeenkomst eerder te beëindigen, voorzover dat wettelijk mogelijk is. In dat geval heeft de wederpartij recht op een pro rata vermindering van het door hem verschuldigde abonnementsgeld, onder aftrek van eventueel door OB gegeven betalingskortingen in verband met de periode waarvoor betaald is.

2.6 Met betrekking tot alle andere titels dan de twee in artikel 2 lid 5 hiervoor genoemde titels is het uitgangspunt dat de wederpartij het abonnement is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij de wederpartij aantoont dat dat niet het geval is. Met betrekking tot abonnementen die worden aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:

a) deze abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende door OB vastgestelde abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de Abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand;
b) deze abonnementen kunnen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd per het einde van een lopende abonnementsperiode, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

2.7 Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan OB wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan € 15 betreft.

Prijzen en tarieven

2.8 Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door OB vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2.9 De ingevolge een abonnement door de Abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.10 Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen worden door OB portokosten in rekening gebracht, en is OB bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.

3. VOORWAARDEN VOOR DIRECT MAIL

Definities

3.1 Direct Mail: een op schrift gestelde boodschap die onafhankelijk van een gedrukt medium wordt gezonden aan individueel geadresseerde personen of functionarissen behorende tot een vooraf bepaalde doelgroep.
Mailer: degene met wie OB overeenkomt om een Adressenbestand ter beschikking te stellen ten behoeve van een Direct Mail actie.
Listbroker: degene die bemiddelt tussen de Mailer en OB bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst waarbij OB een Adressenbestand ter beschikking stelt. In voorkomende gevallen kan de Listbroker tevens diensten (doen) verrichten als het uitvoeren van selecties en analyses, de verzorging van het drukwerk en mailhandling.
Adressenbestand: een aan OB toebehorend bestand met namen, adressen en andere gegevens.

Toepasselijkheid

3.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van OB met betrekking tot Direct Mail en/of de terbeschikkingstelling van een Adressenbestand zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Direct Mail van toepassing.

3.3 Indien gebruik wordt gemaakt van een Listbroker gaat de Mailer ermee akkoord dat op de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand naast de algemene voorwaarden van OB de algemene voorwaarden van de Listbroker van toepassing zijn.

3.4 De Mailer en Listbroker zijn verplicht om erop toe te zien dat personen of bedrijven die door hen bij de uitvoering van de Direct Mail actie worden ingeschakeld, in welke hoedanigheid dan ook, zich aan alle toepasselijke algemene voorwaarden zullen houden. Daaronder wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan het ingeschakelde mailhuis.

Het Adressenbestand

3.5 De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen hierbij dat het Adressenbestand uniek is en op geen enkele wijze kan worden samengesteld uit gegevens die publiekelijk beschikbaar en/of toegankelijk zijn en dat het Adressenbestand het exclusieve eigendom is van OB en dat altijd zal blijven. Alle rechten met betrekking tot het Adressenbestand berusten bij uitsluiting bij OB. De Mailer en Listbroker verklaren en erkennen dat zij geen recht hebben op het gebruik van de naam, handelsmerk(en) en dergelijke van OB of van enige van de producten of diensten van OB, in welke vorm dan ook.

3.6 De Mailer en Listbroker zijn er zich van bewust dat het Adressenbestand waardevolle en vertrouwelijke informatie bevat. De van het Adressenbestand deel uitmakende adressen zullen dan ook niet door de Mailer en/of Listbroker worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van de Mailer en/of Listbroker, noch worden doorverkocht aan derden, noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden, behoudens in geval het Adressenbestand door de Mailer of Listbroker van OB wordt gekocht.

3.7 De Mailer en Listbroker gaan ermee akkoord dat aan het Adressenbestand controleadressen zijn toegevoegd om mogelijk onbevoegd en/of ontoelaatbaar gebruik te herkennen.

3.8 De gegevens van geadresseerden welke positief op de Direct Mail actie hebben gerespondeerd, mogen door de Mailer naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt.

3.9 Klachten en/of opmerkingen van een geadresseerde over het ter beschikking stellen van zijn naam en adres door OB voor de overeengekomen mailing, zullen door de Mailer binnen een week schriftelijk aan OB of, indien van toepassing, aan de Listbroker worden gemeld met vermelding van de inhoud van de klachten en/of opmerkingen. De Listbroker dient de ontvangen schriftelijke informatie van de Mailer per omgaande aan OB door te zenden.

3.10 Retourzendingen veroorzaakt door verhuizing of overlijden van geadresseerden, dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Mailer schriftelijk aan OB of, indien van toepassing, aan de Listbroker te worden gemeld. Indien de retourzendingen door de Mailer aan de Listbroker worden gemeld, dient de Listbroker dit op haar beurt aan OB te melden.

Gebruik van het Adressenbestand door de Mailer

3.11 Het Adressenbestand mag door de Mailer uitsluitend eenmalig, binnen een termijn van drie maanden na levering, worden aangewend voor de tevoren bekend gemaakte direct mail actie, tenzij anders tevoren schriftelijk overeengekomen met OB.

3.12 OB zal het Adressenbestand in beginsel niet rechtstreeks aan de Mailer leveren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Mailer dient er zorg voor te dragen dat hij ter uitvoering van de Direct Mail actie een Listbroker of mailhuis inschakelt, welke op hun beurt niet gerechtigd zijn het door OB geleverde Adressenbestand aan de Mailer te doen toekomen.

3.13 De Mailer zal voor het gebruik van het Adressenbestand een kopie van het te gebruiken materiaal voor de mailing dan wel het telemarketingscript aan OB voorleggen en de maildatum bekendmaken. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker zal de kopie van het te gebruiken materiaal of het telemarketingscript via de Listbroker aan OB worden voorgelegd.

3.14 Het bestand zal door de Mailer en/of Listbroker niet gebruikt worden voor telemarketingdoeleinden, inclusief nabellen van een mailing, persoonlijk bezoek en/of enig ander contact anders dan door OB vooraf schriftelijk goedgekeurd is.

3.15 De Mailer zal alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven. Indien de Mailer gebruik maakt van een Listbroker dan zal deze eveneens alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven.

3.16 Het Adressenbestand mag alleen behandeld worden door een erkend, onafhankelijk computer service bureau en/of mailhuis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.17 OB heeft het recht zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, om overeenkomsten die naar het redelijk oordeel van OB naar inhoud of vorm in strijd met de wet (kunnen) zijn, te annuleren.

3.18 De Mailer zal in de mailing op geen enkele wijze refereren aan de bron van het Adressenbestand noch de eigenaar daarvan identificeren, behalve als de Mailer na gebruik van het Adressenbestand wordt benaderd door geadresseerden uit het Adressenbestand met het verzoek om de bron van het adres bekend te maken. In dat geval is de Mailer verplicht de naam van de eigenaar van het Adressenbestand mee te delen.

Verzending van de Direct Mail door OB

3.19 Al het te verwerken materiaal dient franco te worden aangeleverd bij OB. OB heeft het recht om de opdracht c.q. de geleverde stukken te weigeren, indien deze niet franco worden aangeleverd, dan wel alle vracht-, administratie- en andere kosten voortvloeiend uit de niet franco levering op de Mailer te verhalen.

3.20 Het te verzenden materiaal dient op een door OB na overleg met de Mailer of Listbroker vastgesteld tijdstip voor de overeengekomen verzenddatum van de mailing in de overeengekomen vorm te worden aangeleverd.

3.21 Bij niet tijdig, onvolledig of in een andere vorm of gewicht dan overeengekomen aanleveren van het materiaal, behoudt OB zich het recht voor de opdracht te annuleren, tenzij binnen een redelijke termijn met de Mailer een nieuwe datum voor verzending wordt vastgelegd. Voor zover de Mailer niettemin uitvoering verlangt met inachtneming van de overeengekomen verzenddatum en OB geen gebruik maakt van haar recht de opdracht te annuleren, is OB gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Mailer alle extra kosten aan de Mailer door te berekenen.

3.22 Indien na het sluiten van de overeenkomst afwijkingen door OB worden geconstateerd met betrekking tot onder meer de aantallen, de formaten en/of de gewichten is OB zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd aan de Mailer de extra kosten in rekening te brengen onverminderd de overige rechten van OB. Posttariefverhogingen worden doorberekend.

3.23 OB is gerechtigd de adressering van de te verzenden stukken door derden te laten uitvoeren.

3.24 Als verzenddatum geldt de datum waarop OB de mailing aanbiedt aan degene die zorg draagt voor de bezorging.

3.25 Goederen reizen voor risico van de Mailer.

3.26 Indien de overeenkomst tot verzending van Direct Mail vóór de uitvoering door OB om welke reden dan ook geen doorgang vindt, komen door OB gemaakte voorbereidingskosten voor de betreffende opdracht tot verzending van Direct Mail en de winstdervingen die in verband met deze opdracht zijn ontstaan, voor rekening van de Mailer, met een minimum van 20% van de factuurwaarde, naast de overige rechten van OB met betrekking tot nakoming en/of schadevergoeding.

3.27 Indien en voor zover er om welke reden dan ook na de uitvoering van de Direct Mail actie materiaal resteert wordt de Mailer in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen de restanten in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan het aan OB vrij staat het materiaal te vernietigen dan wel aan de Mailer voor diens risico en rekening te retourneren.

Tarieven

3.28 Afrekenen op netto basis van de adressen, al dan niet met een bepaald minimum, is alleen mogelijk indien tevoren overeengekomen. Daarbij geldt tevens dat het ontdubbelingsrapport van het computerservicebureau vier weken na datum van de factuur in het bezit is van OB.

3.29 Indien meer dan één procent van de in het kader van de Direct Mailcampagne verzonden poststukken niet afgeleverd maar geretourneerd wordt, wordt de adreswaarde van alle terugontvangen retouren door OB vergoed. De door de geadresseerden gewijzigde of geweigerde zendingen komen niet voor retourvergoeding in aanmerking. Om aanspraak te kunnen maken op een retourvergoeding dienen de retour gekomen poststukken binnen dertig dagen na verzending van de mailing in het bezit van OB te zijn.

Opschorting

3.30 OB heeft het recht de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand te staken als blijkt dat de Mailer of de Listbroker in strijd handelt met het in deze voorwaarden bepaalde. Alsdan is OB gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen en is OB op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Mailer en/of de Listbroker. Aansprakelijkheid en vrijwaring

3.31 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor geldt ten aanzien van Direct Mail het volgende:

a) de Mailer en de Listbroker erkennen dat schending van de op de overeenkomst voor Direct Mail van toepassing zijnde voorwaarden OB onomkeerbare schade berokkent welke niet met zekerheid is in te schatten, en verklaren aan OB in geval van een tekortkoming een boete te betalen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per schending, onverminderd het recht van OB op vergoeding van schade die dit bedrag overstijgt en onverminderd overige aan OB toekomende rechten;
b) de Mailer en/of de Listbroker zullen OB vrijwaren van, en OB beschermen en verdedigen tegen, enige en alle claims, schades, boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van of verband houdend met het gebruik van het Adressenbestand door de Mailer c.q. de Listbroker.

Bescherming en verwerking persoonsgegevens

3.32 In geval van door de Mailer of Listbroker uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft OB de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. Mailer en/of Listbroker hebben geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens welke door OB krachtens de overeenkomst worden verwerkt.

3.33 OB zal op eerste verzoek Mailer en/of Listbroker informeren of enige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

3.34 Mailer en/of Listbroker zullen, gelijk OB, zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Mailer en/of Listbroker stellen OB in staat om op eerste verzoek van OB de getroffen maatregelen te inspecteren.

3.35 Indien Mailer of Listbroker in een andere lidstaat van de Europese Unie de gegevens van OB bewerken of doen bewerken, zullen zij dat doen of laten doen in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de betreffende lidstaat. Mailer en/of Listbroker zullen in een land buiten de Europese Unie de gegevens van OB slechts bewerken of doen bewerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van OB.

3.36 De geheimhoudingsplicht van Mailer en Listbroker, op basis van artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens, kan alleen worden doorbroken (a) wanneer een wettelijk voorschrift verplicht om gegevens te verstrekken, (b) in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst of (c) wanneer een door OB aangewezen functionaris aan Mailer en/of Listbroker de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.

4. VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES

Definitie

4.1 Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.
Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij OB zich verbindt tot plaatsing van één of meer Advertenties.

Toepasselijkheid

4.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van OB met betrekking tot Advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Advertenties toepasselijk, alsmede de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de kamer van koophandel te Amsterdam.

4.3 Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

4.4 Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

Advertentiecontracten

4.5 Indien in het Advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het Advertentiecontract anders is vermeld, heeft het Advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is OB gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Eén en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Betaling

4.6 Indien en voor zover op Advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van OB.

Korting

4.7 OB verleent een korting van 15% op het bruto bedrag der verschuldigde Advertentiekosten indien plaatsing van de betreffende Advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement Erkenningen van de Stichting Rota, onder de voorwaarde dat OB de bemiddeling van de betreffende erkenninghouder heeft aanvaard. OB zal deze korting niet verlenen indien de betreffende erkenninghouder naar het oordeel van OB een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd. De korting zal door OB met de erkenninghouder verrekend worden bij de betaling en wel over het voor de geplaatste Advertenties verschuldigde bedrag.

Weigering van Advertenties

4.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van OB, is OB te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van OB kan leiden. Deze bevoegdheid van OB geldt eveneens voor Advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Doorzenden reacties

4.9 Bij Advertenties onder nummer neemt OB ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten.
Reacties op Advertenties onder nummer, waaronder aangetekende of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het Advertentie-onder-nummer-systeem behoudt OB zich alle rechten voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij OB zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud.

Aanleveren materiaal

4.10 De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van OB. Indien naar het oordeel van OB het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.

4.11 De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven Advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de Advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van OB.

4.12 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat het aangeleverde advertentiemateriaal geen intellectueel eigendomsrecht van een derde aantast dan wel dat enig ander recht wordt geschonden. De wederpartij zal OB tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal

4.13 OB neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia’s, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. OB heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia’s, werktekeningen, lay-outs en andere door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

Aansprakelijkheid met betrekking tot cookies

4.14 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor geldt ten aanzien van Advertenties het volgende:

a) indien bij de plaatsing van Advertenties, functionaliteiten worden gebruikt voor het plaatsen van cookies en/of het uitlezen van informatie van randapparatuur van een (eind)gebruiker, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van die functionaliteiten volledig bij de wederpartij. De wederpartij is er verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze functionaliteiten volledig in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens;
b) OB heeft geen verplichting om de wederpartij te informeren en/of te adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op de in dit artikel 4.14 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien OB hierover wel informatie verschaft, dan kan hieraan door de wederpartij geen rechten worden ontleend. Het bepaalde in artikel 11.7a Telecommunicatiewet blijft onverkort van toepassing voor de wederpartij;
c) OB accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door derden welke is ontstaan als het gevolg van en/of op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van het gebruik van de in dit artikel 4.14 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten aan de toepasselijke wet- en regelgeving op die functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. De wederpartij is in dit kader aansprakelijk voor de aan OB door toezichthoudende instanties opgelegde boetes;
d) de wederpartij vrijwaart OB voor elke aansprakelijkheid jegens derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeit uit het niet volden aan wet- en regelgeving op het gebied van de in dit artikel 4.14 onder a) hiervoor genoemde functionaliteiten bij het plaatsen van Advertenties, daaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

5. VOORWAARDEN VOOR CURSUSSEN EN TRAININGEN OP LOCATIE

Definities

5.1 Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met OB onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan OB een Opdracht heeft gegeven.
Opdracht: de overeenkomst waarbij een Opdrachtgever OB opdracht verstrekt tot het verzorgen van een Cursus, het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook en/of om andere diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woords.
Cursus: een door OB verzorgde scholingsactiviteit, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.
Deelnemer: een ieder die zich bij OB aanmeldt of door een Opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een Cursus.
Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus.
Onderwijsmateriaal: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus of Opdracht wordt gebruikt.

Toepasselijkheid

5.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van OB en aanmeldingen met betrekking tot cursussen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Deelnemers van toepassing.

5.3 Indien de Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van de Deelnemer, verplicht de Opdrachtgever zich jegens OB deze voorwaarden voor Deelnemers aan de Deelnemer bekend te maken en op te leggen. De Opdrachtgever vrijwaart OB voor alle claims van de Deelnemer, als OB jegens de Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze onderwijsvoorwaarden wegens schending van de Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Prijzen

5.4 OB is bevoegd om de prijzen van cursussen die langer dan 6 maanden duren tussentijds te herzien indien kostenstijgingen, al dan niet door middel van een bekendmaking van het Ministerie van Economische Zaken, daartoe naar het oordeel van OB aanleiding geven. De Deelnemer zal tijdig van de prijsherziening schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Prijsverhogingen hebben geen terugwerkende kracht en gelden uitsluitend voor termijnen vallend ná het tijdstip waarop de prijsverhoging ingaat. Afhankelijk van afwijkingen in het niveau van de Deelnemer, van tussentijdse aanpassingen van de te behandelen leerstof en/of van tussentijdse aanpassing van de specifieke omstandigheden, die niet tevoren konden worden voorzien, kan de werkelijke cursusduur korter of langer uitvallen dan door OB in haar offerte is opgegeven. In dat geval heeft OB het recht de cursusprijs uitsluitend naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever ontvangt hiervan tijdig schriftelijk bericht.

Juistheid van opgegeven informatie

5.5 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Cursus, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van OB, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

5.6 Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door OB vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Levering

5.7 OB is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen OB en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

5.8 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Toelating; lessen

5.9 OB behoudt zich het recht voor Deelnemers aan de hand van haar telkens bekend te maken toelatingseisen naar eigen inzicht al dan niet tot een Cursus toe te laten. Toelating houdt van de zijde van OB geen enkele garantie in, dat de Deelnemer de Cursus, waartoe hij wordt toegelaten, met succes zal doorlopen c.q. afronden.

5.10 OB heeft het recht Deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de Cursus tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de Cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van het cursusgeld onverlet.

5.11 Aan de opgegeven lesdata en -tijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden. OB is niet gehouden lessen ten behoeve van Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen, te herhalen. Het cursusgeld voor gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

5.12 De Opdrachtgever verplicht zich door OB ingeschakelde medewerker(s) die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van de Opdrachtgever (gaan) verrichten, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient OB, althans de met de uitvoering van de Opdracht belaste medewerker(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die de Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

Overmacht

5.13 In aanvulling op artikel 1 lid 18 t/m 20 hiervoor wordt onder overmacht mede begrepen alle omstandigheden, waarop OB redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een Cursus wordt verhinderd.

5.14 Als de overmacht een bepaalde les betreft, zal OB een andere tijd of dag voor het houden van deze les trachten vast te stellen, dan wel het gehele lesprogramma een tijdseenheid opschuiven. Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van een Cursus treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op de spoedige aanvang of hervatting, heeft OB het recht de Cursus schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt.

5.15 Door de Deelnemer eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door OB in geval van annulering pro rato worden teruggestort, na aftrek van 20% van de totale cursusprijs ter bestrijding van de door OB reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale cursusprijs bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid

5.16 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor, is OB niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door OB samengestelde Onderwijsmateriaal, en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. Deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en normen te volgen. Bij weigering van deze inachtneming valt aansprakelijkheid volledig voor Deelnemer. De Deelnemer zal OB voor aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Intellectuele eigendomsrechten

5.17 Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal OB tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

5.18 OB verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal OB niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan OB ter beschikking gestelde gegevens zal OB vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.19 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door OB vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of Cursus, berust bij OB, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. OB zal in het cursusmateriaal als auteursrechthebbende worden vermeld op de navolgende wijze: (c) 201., One Business B.V., alle rechten voorbehouden.

5.20 Opdrachtgever en Deelnemer mogen al het door OB vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van OB niet toegestaan om Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, op welke wijze dan ook, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of elektronisch of anderszins; Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

5.21 OB stelt geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking. OB kan hierop naar haar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo’n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.

Annulering

5.22 Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Cursus heeft OB altijd het recht een Cursus te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

5.23 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een Cursus alleen schriftelijk annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling: In company: Tenzij een Cursus is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van de Cursus of het Onderwijsmateriaal in welk geval artikel 5 lid 24 van toepassing is, kan kosteloos geannuleerd worden tot zes weken voor de aanvang van de Cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de Cursus wordt geannuleerd. Open: Opdrachtgever of Deelnemer kan kosteloos annuleren tot zes weken voor de aanvang van de Cursus. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Cursus verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor de aanvang van de Cursus wordt geannuleerd.

5.24 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet enkel betreffende de verzorging van een Cursus, bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

6. VOORWAARDEN VOOR ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

Definities

6.1 Licentieovereenkomst: de overeenkomst en/of rechtsbetrekking met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een Elektronisch Product door OB;
Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie OB een Licentieovereenkomst heeft gesloten;
Licentie: het door OB krachtens een Licentieovereenkomst versterkte recht gebruik te maken van een Elektronisch Product, met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden;
Elektronisch Product: databanken, (online) kennisbanken, informatieproducten en/of andere uitgaven waaronder periodieke uitgaven, e-learning modules en elektronische leergangen, applicaties (apps), internetdiensten, websites, inclusief computerprogrammatuur en inclusief online updates, op elektronische drager of via elektronische weg door OB aan Licentienemer ter beschikking gesteld.

Toepasselijkheid

6.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van OB met betrekking tot Elektronische Producten zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing. Indien een Elektronisch Product ter beschikking wordt gesteld in het kader van een Abonnement, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Abonnementen van toepassing.

Particuliere Licenties

6.3 Indien de Licentie wordt afgenomen onder een Abonnement door een consument, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan omvat deze uitsluitend de bevoegdheid de navolgende handelingen te verrichten:

• het door Licentienemer downloaden van het Elektronisch Product op één of meerdere elektronische apparaten van Licentienemer voor verder gebruik;
• het op de beeldschermen van één of meerdere elektronische apparaten van Licentienemer laden, in beeld brengen en raadplegen van het Elektronisch Product;
• het printen van de download(s) van het Elektronische Product;
een en ander uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door Licentienemer, en voor zover
(a) dit niet leidt tot exploitatie van het Elektronische Product,
(b) hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van OB dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van het Elektronische Product niet in gevaar wordt gebracht, en
(c) voor zover dit niet leidt tot afgifte van het Elektronische Product of een onderdeel daarvan aan een derde.

6.4 Gedurende de looptijd van het Abonnement mag Licentienemer elke nieuwe versie van het Elektronisch Product downloaden in overeenstemming met artikel 6 lid 3 hiervoor, en mag Licentienemer voor onbepaalde tijd gebruik blijven maken van dergelijke eerdere versies in overeenstemming met deze voorwaarden. Bij het verschijnen van de opvolgende versie van het Elektronisch Product vervalt de toegang tot de voorgaande versie van het Elektronisch Product, tenzij Licentienemer deze voorgaande versie heeft gedownload.

Zakelijke Licenties

6.5 Indien de Licentie wordt afgenomen door een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan is gebruik van het Elektronische Product uitsluitend toegestaan aan het in de Licentieovereenkomst vermelde aantal toegestane gebruikers en op de daarin aangegeven fysieke locatie(s). Een dergelijke Licentie omvat uitsluitend de bevoegdheid de navolgende handelingen te verrichten: • het laden, in beeld brengen en raadplegen van het Elektronisch Product op de beeldschermen van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend, uitsluitend ten behoeve van het eigen gebruik door Licentienemer;
• het voor eigen gebruik door Licentienemer opvragen en hergebruiken van delen van het Elektronisch Product die in kwalitatief en kwantitatief opzicht, zulks naar het redelijke oordeel van OB, niet-substantieel zijn; en
• het printen en overbrengen naar andere bestanden van kleine delen van het Elektronische Product,
een en ander uitsluitend (a) ten behoeve van de eigen bedrijfsactiviteiten van Licentienemer, (b) voor zover dit niet leidt tot exploitatie van het Elektronische Product, (c) voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van OB dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van het Elektronische Product niet in gevaar wordt gebracht, en (d) voor zover dit niet leidt tot afgifte van het Elektronische Product of een onderdeel daarvan aan een derde.

6.6 OB is gerechtigd om gedurende de Licentieovereenkomst en een (1) jaar na afloop daarvan de hoeveelheid werkplekken en de fysieke locaties waarop het Elektronische Product door Licentienemer wordt gebruikt te (doen) controleren of hieromtrent een verklaring van een registeraccountant van Licentienemer te verlangen. OB zal de betreffende controle voor eigen rekening uitvoeren, doch Licentienemer dient alle kosten die verband houden met de controle te vergoeden indien een inbreuk wordt geconstateerd. De betreffende controle zal geschieden op een wijze die de bedrijfsactiviteiten van Licentienemer niet op onredelijke wijze verstoort. Indien bij de controle wordt geconstateerd dat een of meer Elektronische Producten worden gebruikt zonder de vereiste Licenties, is Licentienemer verplicht om van OB Licenties af te nemen overeenkomstig de omvang van het niet-gelicentieerde gebruik en is Licentienemer een boete verschuldigd ter hoogte van de jaarlijkse vergoeding die voor dit niet-gelicentieerde gebruik dient te worden voldaan. Indien Licentienemer haar medewerking aan de uitvoering van de onderhavige bepaling weigert, is OB gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, middels een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen, in welk geval OB niet gehouden is reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. De door OB in het kader van dit artikel 6 lid 6 verkregen informatie zal uitsluitend worden gebruikt in verband met de handhaving van de rechten van OB onder de Licentieovereenkomst en om vast te stellen of Licentienemer over voldoende Licenties beschikt en ook overigens handelt overeenkomstig de bepalingen van de Licentieovereenkomst, de algemene voorwaarden van OB en de onderhavige voorwaarden voor Elektronische Producten.

Algemene bepalingen betreffende Licenties

6.7 OB verleent aan Licentienemer een niet-exclusieve en niet overdraagbare Licentie met betrekking tot het Elektronische Product zoals omschreven in de Licentieovereenkomst, welke Licentie uitsluitend de bevoegdheden omvat die in de onderhavige voorwaarden en de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Licentienemer is gehouden de gebruiksaanwijzing en instructies van OB met betrekking tot het gebruik van het Elektronische Product op te volgen.

6.8 De Licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.

6.9 Anders dan de hiervoor genoemde bevoegdheden mag het Elektronische Product of enig onderdeel daarvan niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OB worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, gekopieerd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook. Het is Licentienemer niet toegestaan om het Elektronische Product of een onderdeel daarvan in enig nieuwsmedium over te (laten) nemen, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OB.

6.10 Evenmin is het toegestaan de informatie vastgelegd in het Elektronisch Product al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of in andere producten, behalve voor zover de aard van het Elektronisch Product met zich meebrengt dat onderdelen daarvan worden geïntegreerd in andere producten. Het is niet toegestaan het Elektronisch Product op meerdere andere beeldschermen dan die van de werkplekken waarvoor een Licentie is verleend te doen verschijnen en/of openbaar te maken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de gegevens uit een Elektronisch Product te wijzigen, zowel inhoudelijk als wat betreft merken, namen, nummers of enig ander kenmerk.

6.11 Het is Licentienemer niet toegestaan de bij een Elektronisch Product behorende software te (doen) kopiëren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, dan wel de software te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behalve in die gevallen waarin dergelijke handelingen door dwingendrechtelijke bepalingen zijn toegestaan. Licentienemer draagt er zorg voor dat derden geen verveelvoudigingen van de Elektronische Producten kunnen maken.

6.12 Indien OB door middel van een gegevensdrager een Elektronisch Product aan Licentienemer ter beschikking heeft gesteld, blijft die gegevensdrager eigendom van OB. Er vindt geen verkoop of eigendomsoverdracht van de gegevensdrager plaats, en Licentienemer is niet bevoegd om die gegevensdrager te verkopen, te bezwaren of te vervreemden.

6.13 Afhankelijk van het Elektronische Product kunnen updates een wezenlijk en onmisbaar onderdeel zijn van het Elektronische Product dat Licentienemer afneemt. Indien Licentienemer geen gebruik maakt van deze updates, dan kan OB niet instaan voor een juiste en volledige werking van het Elektronische Product en OB aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Licentienemer kan zichzelf informeren over updates door regelmatig de online updatecheck in het programma te gebruiken of een nader door OB aan te geven website te raadplegen.

Aflevering en nieuwe versies

6.14 Het Elektronische Product wordt aan Licentienemer ter beschikking gesteld op de wijze zoals aangegeven in de Licentieovereenkomst. OB is gerechtigd om de wijze van terbeschikkingstelling aan te passen, na voorafgaande kennisgeving aan Licentienemer. In geval van een Abonnement ontvangt Licentienemer van elke nieuwe versie van een Elektronisch Product een exemplaar. De onderhavige voorwaarden blijven op voorafgaande versies van toepassing.

Duur Licentie

6.15 Wanneer een Licentie wordt verleend als onderdeel van een Abonnement, dan wordt de Licentie voor de duur van dat Abonnement verleend.

6.16 Tenzij partijen anders overeenkomen geldt het volgende ten aanzien van de duur van de Licentie. Indien de Licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd dan kan deze door OB of Licentienemer tegen de eerste dag van elke maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twaalf maanden. Indien de Licentie wordt verleend voor bepaalde tijd dan wordt deze verleend voor de duur van één jaar, en wordt deze stilzwijgend verlengd met steeds één jaar, tenzij deze door OB of Licentienemer wordt opgezegd tegen het einde van de dan geldende duur met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.17 Opzegging van een Licentie dient schriftelijk te geschieden. Wanneer een Licentie wordt verleend tegen een eenmalige vergoeding dan is, in afwijking van het voorgaande, de Licentie niet tussentijds opzegbaar door OB of door Licentienemer.

6.18 Beëindiging van één Licentie houdt niet automatisch beëindiging van eventuele overige Licenties in. Indien alle aan Licentienemer verleende Licenties zijn beëindigd houdt dit automatisch beëindiging van de Licentieovereenkomst in.

Helpdesk

6.19 Indien en voor zover dit in de Licentieovereenkomst is vastgelegd, heeft Licentienemer het recht om gedurende de in de Licentieovereenkomst opgenomen termijn tegen telefoonkosten gebruik te maken van de helpdesk van OB. Op OB rust in dat geval een inspanningsverplichting om adequate ondersteuning te bieden. Met betrekking tot alle handelingen die de helpdesk van OB in dat kader verricht, inclusief maar niet beperkt tot het ‘overnemen van het scherm’ van (een medewerk(st)er van) Licentienemer of het bewerken van een door Licentienemer aan de helpdesk toegezonden database, is de aansprakelijkheid van OB volledig uitgesloten, behalve voorzover er sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van OB. Door in dit kader werkzaamheden uit te voeren neemt One Business geen verplichtingen op zich die niet reeds op basis van de bestaande contractuele afspraken op One Business rusten.

Intellectuele eigendomsrechten

6.20 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten, zowel ten aanzien van het Elektronische Product in zijn geheel (met inbegrip van de daarbij behorende software) als ten aanzien van ieder individueel gegeven dat daar onderdeel van uitmaakt, berusten bij OB en/of haar toeleveranciers. Licentienemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Licentienemer mag de inhoud van de Elektronische Producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is Licentienemer niet toegestaan om informatie verkregen uit de Elektronische Producten op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Beschikbaarheid en garantie

6.21 OB zal zich inspannen om de beschikbaarheid van het Elektronische Product zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot een Elektronisch Product kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door OB aan Licentienemer. OB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot het Elektronische Product wordt verkregen.

6.22 In geval van Elektronische Producten die op een elektronische drager of via elektronische weg door OB aan Licentienemer ter beschikking worden gesteld om te downloaden op eigen apparaten, garandeert OB uitsluitend dat het Elektronische Product gedurende negentig (90) dagen na aanschaf functioneert conform de specificaties die in de door OB ter beschikking gestelde documentatie staan vermeld. Indien dat aantoonbaar niet het geval is, zal OB, naar haar keuze, ofwel het Elektronische Product herstellen, ofwel het gebrek herstellen in een volgende versie (update), ofwel het Elektronische Product terugnemen, waarbij Licentienemer pro rata recht heeft op terugbetaling van de door hem betaalde licentievergoeding. Dit geldt niet voor gebreken die (a) veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de Licentieovereenkomst door Licentienemer, (b) niet reproduceerbaar zijn, (c) veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van programmatuur, apparatuur, netwerken en telecommunicatievoorzieningen in verband met het gebruik van het Elektronische Product, en (d) aan Licentienemer zijn toe te rekenen.

6.23 De verwerking van de gegevens middels de Elektronische Producten en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. OB noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de Elektronische Producten is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van OB c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Elektronische Producten aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de Elektronische Producten worden geplaatst is OB niet verantwoordelijk, maar zijn enkel die derden zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor Licentienemer dient altijd door Licentienemer op juistheid te worden geverifieerd. OB is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Elektronische Producten voor Licentienemer.

Opschorting en (tussentijds) beëindigen van de Licentie

6.24 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6 lid 15 t/m 17 hiervoor, behoudt OB zich het recht voor om, indien Licentienemer op enigerlei wijze handelt in strijd met de Licentieovereenkomst of deze voorwaarden, het Abonnement of de toegang tot het Elektronisch Product van Licentienemer op te schorten voor zo lang dit handelen voortduurt. OB is niet gehouden om reeds betaalde Licentievergoedingen voor deze duur (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.

6.25 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6 lid 15 t/m 17 hiervoor, is OB gerechtigd om, indien Licentienemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Licentieovereenkomst of deze voorwaarden, waaronder begrepen de tijdige betaling van verschuldigde Licentievergoedingen, of indien Licentienemer het Elektronische Product buiten het kader van de verleende Licentie gebruikt dan wel anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van OB, de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, door middel van een aangetekende brief schriftelijk te beëindigen. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan Licentienemer verleende Licenties inhouden. Indien de Licentieovereenkomst wordt beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming van Licentienemer blijft deze gehouden de verschuldigde Licentievergoedingen te voldoen, onverminderd het recht van OB op verdergaande schadevergoeding en/of nakoming en is OB niet gehouden reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.

7. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS EN SPONSOREN VAN EVENEMENTEN

Definities

7.1 Deelnamekosten: De volgens de overeenkomst van deelname door de Deelnemer aan OB verschuldigde vergoeding voor de deelname aan het Evenement.
Deelnemer: Degene die met OB een overeenkomst van deelname aan het Evenement heeft gesloten.
Evenement: Het evenement, de beurs, het congres of de tentoonstelling ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.
Inschrijfformulier: Het document waarin de overeenkomst van deelname is beschreven en vastgelegd.
Opdrachtbevestiging: Het document waarin de overeenkomst van sponsoring is beschreven en vastgelegd. Dit is de overeenkomst waarbij OB voor een bepaalde periode onder bepaalde voorwaarden Standruimte, promotiemogelijkheden en/ of diensten aan de Deelnemer ter beschikking stelt.
Promotiemogelijkheden en diensten: De in geld uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking gestelde, mogelijkheden om zijn product, dienst of merk anders dan met behulp van Standruimte onder de aandacht te brengen.
Sponsor: Degene die met OB een overeenkomst tot sponsoring ten behoeve van het Evenement heeft gesloten.
Sponsorgelden: De volgens de overeenkomst van sponsoring door de Sponsor aan OB verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de Standruimte en overige overeengekomen diensten en voor de in die overeenkomst omschreven door OB verrichtte en te verrichten, algemene organisatorische diensten.
Standruimte: De in vierkante meters uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking gestelde, expositieoppervlakte, waarvan de locatie en de vorm door OB wordt aangegeven.

Toepasselijkheid

7.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van OB met betrekking tot deelname aan Evenementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor evenementen van toepassing.

Data en duur

7.3 Indien naar het oordeel van OB bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan OB de voor het Evenement vastgestelde data wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen: onvoldoende belangstelling, onvoldoende representatief aanbod, onderlinge onenigheid in de betreffende branche en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van OB het welslagen van het Evenement in gevaar kunnen brengen.

7.4 Bij wijziging van de vastgestelde data blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht. In alle gevallen is de Deelnemer c.q. Sponsor gehouden de in verband met zijn deelname c.q. sponsoring op zijn verzoek door of middels OB gemaakte overige kosten integraal te voldoen.

7.5 In geen geval kan de Deelnemer c.q. Sponsor jegens OB enig recht op schadevergoeding, hoe dan ook, op grond van een besluit als bedoeld in artikel 7 lid 3 en 4 hiervoor omschreven doen gelden.

Betaling

7.6 De Deelnamekosten zijn verschuldigd op de in de overeenkomst van deelname bepaalde tijdstippen. OB heeft het recht te factureren zodra het Inschrijfformulier ondertekend retour is ontvangen. Een factuur kan worden vooraf gegaan door een voorschotnota.

7.7 Ten aanzien van Sponsorgelden geldt dat bij de Opdrachtbevestiging 50% van de factuur dient te worden voldaan en 4 weken voor aanvang van het desbetreffende Evenement de resterende 50%.

7.8 De Deelnemer c.q. Sponsor is aansprakelijk voor alle aan OB verschuldigde kosten die verband houden met zijn deelname c.q. sponsoring, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf of derden, handelend in zijn naam.

Geheimhouding

7.9 Alle in het kader van Evenementen, Promotiemogelijkheden en diensten en sponsoring onder dit hoofdstuk 7 door OB verstrekte of te verstrekken informatie, waaronder de Opdrachtbevestiging en (afspraken over) Sponsorgelden, gelden als vertrouwelijke informatie waarop het bepaalde in artikel 1 lid 16 hiervoor onverkort van toepassing is.

Publiciteit

7.10 OB kan tijdens de door haar georganiseerde Evenementen foto- en of video-opnamen maken van het Evenement. Deze opnamen kunnen door OB worden gebruikt voor het maken en verspreiden van een terugblik op het Evenement en ter promotie van andere Evenementen. Wanneer OB bij een Evenement foto- en of video-opnamen maakt dan zal zij de Deelnemers hierover bij aanvang van het Evenement informeren.

Aansprakelijkheid

7.11 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor, is OB niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, geleden door de Deelnemer c.q. Sponsor, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen, indien deze schade aan derden kan worden toegerekend. De Deelnemer c.q. Sponsor vrijwaart OB tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf, diens personeel of diens bezoekers.

Verhindering Sponsoren

7.12 Indien de Sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de overeengekomen Standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de Sponsor bevoegd om de overeenkomst van deelname annuleren, tot maximaal 6 maanden voor aanvang van het Evenement. In dit geval is de Sponsor 20% van de totaal overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels OB gemaakte overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde éénmalige registratiesom.

7.13 Bij annulering door de Sponsor binnen 4-6 maanden voor aanvang van het Evenement is de Sponsor 50% van de totale overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels OB gemaakte overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde éénmalige registratiesom.

7.14 Bij annulering door de Sponsor binnen 0-4 maanden voor aanvang van het Evenement is de Sponsor 100% van de totale overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels OB gemaakte overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde éénmalige registratiesom.

Verhindering Deelnemers

7.15 Indien de Deelnemer door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is deel te nemen aan het Evenement, is de Deelnemer bevoegd om de overeenkomst van deelname te annuleren tot maximaal drie weken voor aanvang van het Evenement. In dit geval is de Deelnemer € 75,= (te vermeerderen met BTW) aan administratiekosten verschuldigd. De Deelnemer is de totale Deelnamekosten verschuldigd bij verhindering binnen drie weken. De Deelnemer is gerechtigd in het geval van verhindering een vervanger van zijn inschrijving gebruik te laten maken.

Reglement voor Deelnemers c.q. Sponsoren

7.16 Indien van toepassing wordt het reglement voor Deelnemers c.q. Sponsoren van de locatie geacht deel uit te maken van de overeenkomst van deelname. Het reglement is te allen tijde kosteloos bij de OB op te vragen.

8. VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTGEVERS VAN EVENEMENTEN

Definities

8.1 Opdrachtgever: de partij die OB opdracht geeft een Evenement te organiseren.
Evenement: een congres, seminar, studiedag, leergang of (studie)reis, door OB in opdracht van Opdrachtgever te organiseren.

Toepasselijkheid

8.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van OB met betrekking tot de organisatie van Evenementen, zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor congressen van toepassing.

Offerte, totstandkoming overeenkomst en facturen van derden

8.3 Ook na de totstandkoming van de overeenkomst dient de door OB opgegeven kostenbegroting als richtprijs te worden beschouwd. Bij overschrijding van de begroting zal OB vooraf van Opdrachtgever goedkeuring dienen te verkrijgen, tenzij deze overschrijding het gevolg is van een verhoging van door derden berekende kosten. In dat laatste geval zal OB Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en is Opdrachtgever gehouden die verhoging te betalen.

8.4. De in de toelichting op de offerte opgenomen afspraken dienen als voorlopig te worden aangemerkt. Wijzigingen van deze afspraken kunnen alleen in onderling overleg worden aangebracht. Opdrachtgever verplicht zich bij enige wijziging van de afspraken zodanig mee te werken dat de goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst geen gevaar loopt.

8.5. Indien OB bij de uitvoering van de overeenkomst van de diensten van derden gebruik maakt, zal OB in naam van de Opdrachtgever en voor rekening en risico van de Opdrachtgever met deze derden handelen. Opdrachtgever vrijwaart OB van vorderingen van derden ter zake.

8.6 Facturen van door OB, namens Opdrachtgever, ingeschakelde derden zullen door OB worden gecontroleerd en na zijn akkoordbevinding binnen de daarvoor gestelde termijn door Opdrachtgever dienen te worden betaald, tenzij OB deze facturen inmiddels voor Opdrachtgever heeft betaald. In dat laatste geval is Opdrachtgever de betreffende kosten aan OB verschuldigd, en zal Opdrachtgever deze op eerste verzoek van OB voldoen.

Annulering

8.7 Opdrachtgever is tot uiterlijk twee maanden voor de datum van (aanvang van) het Evenement bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren, in welk geval Opdrachtgever aan OB de kosten is verschuldigd van de reeds door OB aan de uitvoering van de overeenkomst bestede uren en gemaakte kosten. Tevens dient Opdrachtgever alle kosten van door OB ten behoeve van het Evenement ingeschakelde derden te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan deze derden, hetzij aan OB, indien OB deze derden op eigen naam heeft ingeschakeld. Voorts is Opdrachtgever aan OB een vaste schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 15% van het netto totaalbedrag van de voor de diensten van OB in de overeenkomst opgenomen vergoedingen.

8.8 Bij annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever korter dan twee maanden voor (aanvang van) het Evenement is Opdrachtgever de in de offerte opgenomen totaalvergoedingen verschuldigd aan OB en ingeschakelde derden.

Aansprakelijkheid

8.9 In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 21 t/m 25 hiervoor geldt ten aanzien van Evenementen het volgende:
a) OB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die voor de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever door OB zijn ingeschakeld;
b) het Evenement wordt gehouden onder naam en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. OB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die bij Deelnemers, sprekers en andere derden ten gevolge van het Evenement en/of de organisatie daarvan mocht ontstaan. De Opdrachtgever vrijwaart OB van dergelijke aanspraken.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

8.10 Bij het versturen van de mailing en/of de registratie van Deelnemers aan het Evenement is OB verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven. OB vermeldt derhalve op alle uitingen de volgende tekst (of woorden van gelijke strekking):
One Business bv legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met One Business bv. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van One Business bv, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over gelijksoortige producten en diensten van One Business bv en haar groepsmaatschappijen, tenzij u toestemming geeft voor verder gebruik. Als u geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: One Business bv, t.a.v. Adresregistratie, Spaklerweg 53 1114 AE Amsterdam of per e-mail: adresregistratie@onebusiness.nl

9. APPLICATIEVOORWAARDEN

Definities

9.1 Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie OB een Applicatieovereenkomst heeft gesloten.
Applicatie(s): databanken, (online) kennisbanken, (modules van) informatieproducten en/of andere uitgaven, inclusief online tools en computerprogrammatuur (met bijbehorende online updates) die door OB aan Afnemer ter beschikking worden gesteld.
Applicatieovereenkomst: de overeenkomst en/of rechtsbetrekking met betrekking tot het online ter beschikking stellen van een Applicatie door OB, waarvan de Applicatievoorwaarden een onlosmakelijk deel uitmaken.
Bevoegde Gebruikers: de medewerkers werkzaam binnen de juridische entiteit van Afnemer die met toestemming van Afnemer gebruik mogen maken van de Applicatie(s).
Kantooruren: het tijdvak van 08.30 tot 17.30 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen.
Klanten: de klanten van Afnemer voor wie Afnemer diensten verricht met behulp van de Applicatie(s).
Klantportaal: een Applicatie bestaande uit een besloten online omgeving die onder andere bestemd is voor de communicatie tussen Afnemer en zijn Klanten en voor het accorderen van documenten door Klanten die de Afnemer heeft opgesteld en binnen deze omgeving beschikbaar stelt ten behoeve van zijn Klanten. Niet elke Applicatie bevat een Klantportaal.
OB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid One Business B.V., alsmede van dochtervennootschappen daarvan en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden met ‘OB’.

Toepasselijkheid

9.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van OB met betrekking tot Applicaties en op alle Applicatieovereenkomsten.

9.3 Door met OB een Applicatieovereenkomst aan te gaan doet Afnemer afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze Applicatieovereenkomsten uitsluitend de door OB gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn. Indien binnen een Applicatie producten en diensten van derde partijen worden aangeboden, dan zijn op het gebruik van die producten en diensten aanvullende voorwaarden van toepassing. Afnemer zal kennis kunnen nemen van deze voorwaarden voorafgaand aan het afnemen van de producten en diensten.

Offertes, totstandkoming en wijziging Applicatieovereenkomst

9.4 Alle door OB gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van OB of door feitelijke uitvoering door OB komt de Applicatieovereenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden OB slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door OB zijn bevestigd c.q. feitelijk door OB zijn uitgevoerd.

Gebruik van de Applicatie

9.6 De Applicatie wordt aan de Afnemer online ter beschikking gesteld door het verstrekken van de inloggegevens waarmee de Afnemer toegang krijgt tot de Applicatie. De inloggegevens mogen niet aan onbevoegde derden worden verstrekt.

9.7 Afnemer dient voor het gebruik van de Applicatie gebruik te maken van een webbrowser. OB vermeldt op de bij de Applicatie behorende website met welke browsers en browserversies gebruik gemaakt kan worden van de Applicatie, en welke hardware en software is vereist voor dit gebruik. OB zal deze informatie actueel houden, en raadt Afnemer aan om regelmatig de website van OB te raadplegen.

9.8 Afnemer mag de Applicatie gedurende de looptijd van de Applicatieovereenkomst door Bevoegde Gebruikers binnen zijn organisatie laten gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Applicatieovereenkomst en de eventueel op het gebruik van producten en diensten van derden toepasselijke aanvullende voorwaarden. Afnemer is gehouden om alle gebruiksaanwijzingen en/of instructies van OB met betrekking tot de Applicatie en/of het gebruik daarvan op te volgen en de toepasselijkheid van deze voorwaarden ook op te leggen aan de Bevoegde Gebruikers.

9.9 Binnen de Applicatie worden rechten en rollen toegewezen aan de Bevoegde Gebruikers die namens Afnemer gebruik maken van de Applicatie of, voor zover het het Klantportaal betreft, aan de Klanten die onder de verantwoordelijkheid van Afnemer gebruik maken van het Klantportaal. Afnemer is verantwoordelijk voor het beheer, zoals het toekennen en intrekken van de user accounts voor haar Bevoegde Gebruikers en, voor zover het het Klantportaal betreft, voor haar Klanten.

9.10 Gebruik van de Applicatie is gelimiteerd tot het in het aanbod dan wel de Applicatieovereenkomst vermelde aantal Bevoegde Gebruikers of een anderszins overeengekomen maximum.

9.11 Afnemer mag de Applicatie uitsluitend gebruiken (a) ten behoeve van de eigen bedrijfsactiviteiten van Afnemer, (b) voor zover dit niet leidt tot exploitatie van de Applicatie, en (c) voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van OB dreigt of ontstaat en de normale exploitatie van de Applicatie niet in gevaar wordt gebracht. Het is Afnemer niet toegestaan om:
– derden toegang tot de Applicatie te verschaffen of de Applicatie te laten gebruiken, met uitzondering van Klanten die toegang kunnen krijgen tot het Klantportaal;
– de Applicatie te gebruiken op een wijze die verboden is op grond van wetten, regels of overheidsvoorschriften- of besluiten;
– de rechten van derden te schenden;
– op welke wijze dan ook onbevoegd toegang trachten te verkrijgen tot de Applicatie, data, accounts, of netwerken, om deze te verstoren;
– op welke wijze dan ook de Applicatie te schaden of het gebruik ervan door Bevoegde Gebruikers te belemmeren;
– gebruik te maken van screenscrapers of andere software met de bedoeling om de in de Applicatie opgeslagen data te capturen of aan te tasten;
– de Applicatie te hacken, of deze dermate te belasten zodat een risico ontstaat op een denial of service of andere storing aan de Applicatie.

9.12 Voor zover technologie of software van derde partijen benodigd is voor het gebruik van de Applicatie, is Afnemer zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een gebruiksrecht daarop onder de voorwaarden die de betreffende derde partij daar aan stelt.

Beschikbaarheid en onderhoud

9.13 OB zal zich inspannen om de Applicatie zoveel mogelijk beschikbaar te hebben en te houden voor Afnemer.

9.14 OB zal het geplande onderhoud aan de Applicatie zoveel mogelijk buiten Kantooruren uitvoeren zodat Afnemer hiervan geen hinder ondervindt. Indien het naar het oordeel van OB redelijkerwijs noodzakelijk is om het geplande onderhoud uit te voeren tijdens Kantooruren, dan zal OB Afnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen. Het onderhoud aan producten en diensten van derden zal door of ten behoeve van die derden worden uitgevoerd, en zal door die derden tijdig worden aangekondigd.

9.15 OB behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Applicatie op te schorten indien:

– OB van mening is dat het gebruik van de Applicatie door Afnemer een directe of indirecte bedreiging vormt voor het functioneren of de integriteit van de Applicatie, het netwerk van OB of het gebruik van de Applicatie door anderen;
– als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om ongeautoriseerde toegang tot in de Applicatie opgeslagen gegevens te voorkomen;
– voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen;
– als Afnemer zich niet houdt aan de voorwaarden van de Applicatieovereenkomst.

9.16 OB is niet verantwoordelijk voor de communicatiemiddelen, netwerken en andere middelen die nodig zijn om Afnemer in staat te stellen de Applicatie te gebruiken. Enige storing in de communicatie tussen Afnemer en de Applicatie buiten de infrastructuur van OB kan niet aan OB worden tegengeworpen. Voor wat betreft het vaststellen van de oorzaak van de storing en of de storing zich binnen of buiten de infrastructuur van OB heeft voorgedaan, accepteert Afnemer dat OB’s technische rapportage daaromtrent doorslaggevend is.

Helpdesk

9.17 Onder de Applicatieovereenkomst heeft Afnemer het recht om gedurende de in de Applicatieovereenkomst opgenomen termijn gebruik te maken van de helpdesk van OB.

Aanvullende diensten

9.18 Op verzoek van Afnemer kan OB aanvullende diensten leveren aan Afnemer. In de Applicatie is zichtbaar welke aanvullende diensten OB kan leveren en welke kosten daaraan zijn verbonden. Tenzij partijen anders overeenkomen zijn op de aanvullende diensten de bepalingen uit de Applicatieovereenkomst van toepassing.

9.19 Indien Afnemer van OB als aanvullende dienst het gebruik van een verzamelcertificaat (PKI overheidscertificaat voor gezamenlijk gebruik) wenst af te nemen, geldt het volgende:

– Afnemer mag het verzamelcertificaat uitsluitend gebruiken voor het doen van een specifiek met OB overeengekomen maximum aantal belastingaangiftes per jaar per klant en maximum aantal klanten;
– op het gebruik van het verzamelcertificaat zijn de specificaties en beperkingen van toepassing zoals in de productomschrijving van het verzamelcertificaat is opgegeven;
– uitsluitend Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van het verzamelcertificaat. Enige storing of schade die door het gebruik van een dergelijk certificaat wordt veroorzaakt, daarbij inbegrepen het doen van onjuiste, onvolledige of niet tijdige aangiftes, kan niet aan OB worden tegengeworpen.

9.20 Indien Afnemer een Klantportaal van OB afneemt, kan zij gebruik maken van de accorderingsprocedure binnen het Klantportaal dat door OB wordt aangeboden. Deze procedure biedt Afnemer de mogelijkheid om de accordering van haar Klanten met de door Afnemer opgestelde documenten op elektronische wijze te verkrijgen. Op het gebruik van deze accorderingsprocedure zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

a. Afnemer heeft zich ervan vergewist dat de door OB aangeboden accorderingsprocedure geschikt is voor het doel waarvoor Afnemer deze wil gebruiken. De keuze voor deze methode en het gebruik hiervan door Afnemer en haar Klanten is voor rekening en risico van Afnemer.
b. Afnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste (contact)gegevens van de Klanten die bevoegd zijn om in te loggen en gebruik te maken van de accorderingsmethode die binnen het Klantportaal wordt aangeboden.
c. Afnemer gaat ermee akkoord dat de administratie en loggegevens van OB als enig en volledig bewijs zullen gelden en dat zij dwingende bewijskracht hebben.
d. onverminderd het bepaalde in artikel 1.36, vrijwaart Afnemer OB voor elke aansprakelijkheid jegens en aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot Klanten, in verband met het gebruik van de binnen het Klantportaal aangeboden accorderingsprocedure.

Producten en diensten van derden

9.21 Binnen een Applicatie kunnen producten en diensten van derde partijen worden aangeboden. Op het gebruik van dergelijke producten en diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, waaronder voorwaarden voor het gebruik, de beschikbaarheid van dergelijke producten en diensten en duur en beëindiging van het gebruik daarvan. Afnemer zal kennis kunnen nemen van deze voorwaarden voorafgaand aan het afnemen van de producten en diensten.

9.22 Aan het gebruik van producten en diensten van derde partijen kunnen aanvullende kosten verbonden zijn. Deze aanvullende kosten zullen in dat geval aan Afnemer worden gepresenteerd voorafgaand aan het afnemen van de producten en diensten, zodat Afnemer hier kennis van kan nemen alvorens de producten en diensten af te nemen.

Tarieven en prijzen

9.23 De door Afnemer ingevolge het gebruik van de Applicatie verschuldigde bedragen zijn vermeld in de Applicatieovereenkomst en dienen periodiek bij vooruitbetaling door Afnemer aan OB te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

9.24 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. OB is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan Afnemer door te berekenen.

9.25 OB is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Betaling

9.25 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van OB netto contant binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

9.26 Indien niet tijdig wordt betaald is Afnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Afnemer is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

9.27 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150.

Duur en beëindiging van de Applicatieovereenkomst

9.28 Een Applicatieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, en wordt daarna stilzwijgend verlengd met opvolgende termijnen van telkens één jaar tenzij een der partijen de Applicatieovereenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de dan geldende looptijd. Indien een Applicatie voor een kalenderjaar wordt verstrekt, zoals de fiscale applicatie Nextens, wordt een abonnement geacht te zijn ingegaan per 1 januari van het lopende jaar, ook al wordt het abonnement later gedurende dat jaar aangegaan. De applicatie Nextens dient derhalve voor 1 december te worden opgezegd.

9.29 Bij het aflopen of opzeggen van de Applicatieovereenkomst in overeenstemming met artikel 1.28 hiervoor kunnen zich de volgende opties voordoen voor het raadplegen door Afnemer van de in de Applicatie opgeslagen eigen data van Afnemer:

– Voor wat betreft de fiscale applicaties kan Afnemer tegen vergoeding toegang tot de Applicatie houden, uitsluitend om de daarin opgeslagen eigen gegevens te kunnen raadplegen; een dergelijk inzage abonnement wordt voor een kalenderjaar aangegaan en daarna stilzwijgend verlengd met opvolgende termijnen van telkens één jaar, tenzij één der partijen dit inzage abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand;
– Afnemer kan ervoor kiezen de toegang tot de Applicatie in het geheel te beëindigen, in welk geval Afnemer gedurende een periode van één maand na de beëindigingsdatum van de Applicatieovereenkomst de in de Applicatie opgeslagen eigen data c.q. informatie kan inzien en Afnemer de mogelijkheid wordt geboden de eigen data c.q. informatie te verwijderen.

9.31 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 1.28 hiervoor is OB gerechtigd de Applicatieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, door middel van een aangetekende brief schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

– Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Applicatieovereenkomst, waaronder begrepen de tijdige betaling van verschuldigde vergoedingen, of indien Afnemer de Applicatie buiten het kader van de bepalingen van de Applicatieovereenkomst gebruikt dan wel anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van OB;
– Afnemer surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
– Afnemer haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
Indien OB de Applicatieovereenkomst ontbindt volgens dit artikel 1.30 blijft Afnemer gehouden de verschuldigde vergoedingen te voldoen, onverminderd het recht van OB op verdergaande schadevergoeding, nakoming of andere aan haar toekomende rechten en rechtsmiddelen, en is OB niet gehouden reeds betaalde vergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren.

Overmacht

9.32 Indien naar het redelijk oordeel van OB als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door OB zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de Applicatieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de Applicatieovereenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

9.33 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de Applicatieovereenkomst door OB naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

9.34 Indien OB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid

9.35 De aansprakelijkheid van OB, van de personeelsleden van OB en van de personen voor wie OB verantwoordelijk en/of aansprakelijk is:

a. in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevende personeel van OB; en
b. indien OB desalniettemin aansprakelijk mocht worden geacht, in alle gevallen van letselschade en fysieke schade aan goederen (waaronder begrepen vernietiging of onbruikbaarmaking van de desbetreffende goederen) en welke aan haar toerekenbaar is, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Applicatieovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, terwijl OB nimmer aansprakelijk zal zijn voor indirecte schade (waaronder begrepen wordt alle schade die geen directe schade is, welke derhalve mede omvat vertragingsschade en winstderving).

9.36 Alle door OB samengestelde (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies en informatie in de Applicatie en informatie die wordt verstrekt in het kader van aanvullende diensten, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen OB en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. OB en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Afnemer wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door OB niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. OB aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties. Bij Applicaties waarbij Afnemer zelf informatie kan toevoegen aan de Applicatie, is Afnemer volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van die toegevoegde informatie.

9.37 Afnemer vrijwaart OB voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door Afnemer van de Applicatie en/of door OB uitgegeven publicaties en andere informatieve producten. Afnemer vrijwaart OB voor elke aansprakelijkheid jegens en aanspraken van Klanten c.q. andere derden, in verband met het gebruik van de door Afnemer zelf toegevoegde informatie aan de Applicatie.

9.38 Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de Applicatieovereenkomst door OB doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van OB te worden gebracht, waarna alle rechten van Afnemer jegens OB vervallen.

9.39 Gebreken in de uitvoering van de Applicatieovereenkomst door OB dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van OB te worden gebracht, waarna alle rechten van Afnemer jegens OB vervallen.

9.40 De Applicatie is niet gegarandeerd vrij van fouten of zonder onderbreking. OB zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Applicatie te laten overeenstemmen met de bepalingen van de Applicatieovereenkomst, alsmede om eventuele storingen of fouten in berekeningen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen nadat deze aan OB zijn gemeld. Storingen met betrekking tot een Applicatie en fouten in berekeningen binnen de Applicatie kunnen evenwel niet leiden tot aansprakelijkheid van OB jegens Afnemer. OB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Applicatie wordt verkregen.

9.41 OB staat er niet voor in dat de Applicatie voldoet aan de specifieke eisen en doelstelling van Afnemer. Voor wat betreft de fiscale Applicaties zal OB in geen geval aansprakelijk zijn voor het niet of niet tijdig kunnen doen van belastingaangiftes of enige onjuistheid in die belastingaangiftes, ongeacht de oorzaak daarvan.

9.42 OB is niet aansprakelijk voor verminkte of verloren gegane data c.q. informatie als gevolg van het gebruik van de Applicatie. OB maakt wel periodiek een back-up van alle in de Applicatie opgeslagen data c.q. informatie, welke kan worden ingezet in geval van verminkte of verloren gegane data c.q. informatie. Het maken van deze back-up doet niet af aan de verantwoordelijkheid van Afnemer voor het zelfstandig bewaren van de voor de Applicatie aangeleverde data c.q. informatie en de verkregen output.

9.43 De aansprakelijkheid voor producten en diensten van derde partijen wordt bepaald door de aanvullende voorwaarden van de derde partij, die van toepassing zijn op die producten en diensten. OB is niet aansprakelijk voor die producten en diensten en eventuele schade die uit het gebruik daarvan voor Afnemer voortvloeit.

Intellectuele Eigendomsrechten

9.44 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten zowel ten aanzien van de Applicatie in zijn geheel (met inbegrip van de daarbij behorende software) als ten aanzien van ieder individueel gegeven dat daar onderdeel van uitmaakt, alsmede alle door OB uitgegeven publicaties en andere informatieve producten, berusten bij OB en/of haar licentiegevers. Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van OB mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van OB worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

9.45 De toegang tot en het gebruik van de Applicatie door de Afnemer houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in.

9.46 De eigendomsrechten in de eigen data die Afnemer in de Applicatie verwerkt en opslaat blijven bij Afnemer berusten.

Geheimhouding

9.47 Alle door partijen over en weer verstrekte informatie, waaronder de Applicatie, software, verstrekte documentatie, alle informatie omtrent de producten en diensten van OB en informatie van derden, en de gegevens die Afnemer in de Applicatie verwerkt en opslaat wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de informatie van de ander te allen tijde:
a. strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of verstrekken aan derden tenzij de partij die de informatie onder zich heeft hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel, op bevel van een toezichthouder of op grond van een wettelijk voorschrift;
b. slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

Verwerking persoonsgegevens en geaggregeerde gegevens

9.48 OB (One Business B.V.) legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de Applicatieovereenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met OB. Deze gegevens worden gebruikt om een Applicatieovereenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van OB, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Als de natuurlijke persoon op deze informatie geen prijs stelt, kan dit schriftelijk worden doorgeven aan: One Business B.V., t.a.v. Adresregistratie, Spaklerweg 53 1114 AE Amsterdam.

9.49 OB zal de door Afnemer aan OB verstrekte informatie en gegevens van derden ontdaan van alle identificerende kenmerken gebruiken om analyses en geaggregeerde rapportages te draaien ter evaluatie van het gebruik van de Applicatie en/of om toekomstige ontwikkelingen te onderscheiden c.q. nieuwe producten te ontwikkelen.

9.50 In het kader van het gebruik van een Applicatie door Afnemer verkrijgt OB persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens van Afnemer. Afnemer en OB zullen met inachtneming van het in artikel 1.52 t/m 1.60 bepaalde optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens respectievelijk bewerker voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. OB stemt ermee in dat de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend zullen worden bepaald door Afnemer.

9.51 Binnen een Applicatie kunnen door OB producten en diensten van derde partijen worden aangeboden. Indien de derde partij in het kader van het gebruik van dergelijke producten en diensten door Afnemer persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens van Afnemer verkrijgt, dan zal die derde partij optreden als bewerker voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze derde partij zal bij het verwerken van de persoonsgegevens zijn gehouden aan de relevante bepalingen in de op dergelijke producten en diensten toepasselijke aanvullende voorwaarden van die derde partij. Afnemer zal kennis kunnen nemen van deze voorwaarden voorafgaand aan het afnemen van de producten en diensten.

9.52 Afnemer kan binnen de Applicatie ten behoeve van gegevensuitwisseling gebruik maken van de geboden mogelijkheid om koppelingen aan te brengen met producten c.q. diensten van derden. Indien daarbij persoonsgegevens van Afnemer aan OB worden verstrekt, wordt OB als bewerker beschouwd en Afnemer als verantwoordelijke. Afnemer is verantwoordelijk voor een dergelijke gegevensuitwisseling en voor de afspraken met de betreffende derde. Eventuele problemen die mochten ontstaan bij de ontsluiting van gegevens en de koppeling met de Applicatie, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van OB en ontslaan Afnemer niet van haar verplichtingen jegens OB.

9.53 OB draagt er zorg voor de onderstaande verplichtingen na te leven. OB wordt hierna ook nader aangeduid met ‘Bewerker’, waaronder naast OB (One Business B.V.) en haar dochtervennootschappen en andere gelieerde vennootschappen tevens door OB ingeschakelde derden, cloudproviders, bewerkers en subbewerkers worden verstaan. OB maakt passende contractuele afspraken met deze derden om hen op de hoogte te stellen van de in artikel 1.53 t/m 1.60 bepaalde verplichtingen, voor zover van toepassing op deze derden.

9.54 Bewerker zal de persoonsgegevens enkel verwerken ter nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Applicatieovereenkomst, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de Applicatie aan te bieden voor gebruik door Afnemer, om op verzoek en ten behoeve van Afnemer rapportages te draaien met de door Afnemer verstrekte data en informatie, aanvullende diensten te leveren, ondersteuning te verlenen dan wel problemen met de dienstverlening op te lossen. Bewerker zal de persoonsgegevens voor geen andere doeleinden opslaan, bewaren of verwerken behoudens indien dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift. Bewerker zal de persoonsgegevens niet verstrekken aan derden tenzij Bewerker hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel, op bevel van een toezichthouder of op grond van een wettelijk voorschrift.

9.55 Afnemer zal aan Bewerker alle data en informatie verstrekken die Bewerker redelijkerwijs nodig heeft voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Applicatieovereenkomst. Bewerker mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door of namens Afnemer verstrekte persoonsgegevens.

9.56 Bewerker behoudt zich het recht voor om onderdelen van de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van het gebruik van de Applicatie door Afnemer te laten uitvoeren door derden gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte. Afnemer geeft hierbij toestemming voor deze verwerking. Afnemer mag OB jaarlijks dan wel op ieder door de Afnemer gewenst moment – weliswaar met inachtneming van redelijke tussenpozen – verzoeken om informatie over de ingeschakelde derden en hun locatie. OB draagt er zorg voor om binnen een redelijke termijn tegemoet te komen aan dergelijke verzoeken van Afnemer. Afnemer is gerechtigd om, indien nieuwe derden zijn ingeschakeld door Bewerker, zijn bezwaren kenbaar te maken omtrent deze wijzigingen. OB behoudt zich hierbij zelf het recht voor om te bepalen op welke wijze OB tegemoet komt dan wel kan komen aan de bezwaren van Afnemer.

9.57 Bewerker zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (daaronder begrepen maar niet beperkt tot maatregelen voor het bewaren van de persoonsgegevens, zoals backups, inbraakbeveiliging, encryptie en beperkte autorisaties) ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Afnemer is gerechtigd om OB te verzoeken aan te tonen dat Bewerker aan zijn beveiligingsverplichting voldoet. OB behoudt zich daarbij het recht om zelf de middelen te kiezen waarmee OB aantoont dat aan de beveiligingsverplichtingen is voldaan.

9.58 In geval van een inbreuk op de in artikel 1.56 hiervoor vermelde beveiligingsmaatregelen welke inbreuk leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens en/of indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, zal Afnemer door Bewerker worden geïnformeerd over de inbreuk.

9.59 Bewerker verplicht zich tot geheimhouding van de persoonsgegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht (daaronder ook begrepen maar niet beperkt tot recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming toegekend aan betrokkenen ex artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens). Indien Bewerker is verplicht tot mededeling dan zal OB, indien redelijkerwijs mogelijk, voorafgaand aan de mededeling Afnemer hiervan op de hoogte stellen. Bewerker ziet erop toe dat haar personeel en derden die onder zijn gezag handelen deze geheimhoudingsverplichting zullen naleven.

9.60 Voor zover van toepassing op Bewerker, draagt Bewerker zorg voor het naleven van wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, daaronder in ieder geval begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens.

9.61 Indien en zodra gedurende de looptijd van de Applicatieovereenkomst de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens daaronder begrepen, wijzigt, zullen de bepalingen van artikel 1.53 t/m 1.60 zoveel als mogelijk naar de strekking van deze wijzigingen worden uitgelegd. In een dergelijk geval zal OB Afnemer informeren over de aanpassing van deze artikelen, die in de plaats zullen treden van het bestaande artikel 1.53 t/m 1.60.

Diversen

9.62 OB is gerechtigd de uit de Applicatieovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van Afnemer over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van OB.

9.63 OB is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen en zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. Wijzigingen zullen na bekendmaking ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Applicatieovereenkomsten.

9.64 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient Afnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk tenminste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan OB door te geven.

9.65 Indien en voor zover een bepaling van de Applicatieovereenkomst wordt vernietigd, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat wel is toegestaan maar de belangen van OB zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

9.66 Alle geschillen met betrekking tot de door OB gesloten Applicatieovereenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.67 Op alle met OB gesloten Applicatieovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

December 2016